Top

Quốc hội ra Nghị quyết miễn, giảm thuế đất nông nghiệp

Cập nhật 25/11/2010 11:10

Chiều 24/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, thi hành từ 1/1/2011.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011-2020, với số đại biểu tán thành là 431/432 đại biểu có mặt.

Nghị quyết được thực hiện từ năm 2011-2020.

Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm, diện tích đất làm muối, diện tích đất nông nghiệp phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm sẽ được miễn toàn bộ thuế.

Các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định, hoặc hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp đã góp ruộng của mình để thành lập Hợp tác xã sẽ được miễn thuế đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức. Riêng các hộ nghèo sẽ được miễn thuế đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp.

Cũng phiên làm việc chiều nay, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết thi hành Luật tố tụng hành chính.

DiaOcOnline.vn - Theo Website Chính Phủ