Top

Thuế sử dụng đất nông nghiệp: Đối tượng nào được miễn?

Cập nhật 24/12/2010 10:40

Bộ Tài chính đang soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.


Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo

Theo đó, quy định cụ thể các đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như sau: Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo (việc xác định hộ nghèo được căn cứ vào chuẩn nghèo ban hành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Trường hợp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy định cụ thể chuẩn nghèo tại địa phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ chuẩn nghèo do địa phương ban hành để xác định hộ nghèo.

Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho 4 đối tượng, đó là: 1- Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất; 2- Hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp; 3- Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp; 4- Hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011-2020, với số đại biểu tán thành là 431/432 đại biểu có mặt. Nghị quyết được thực hiện từ năm 2011-2020.

Toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm, diện tích đất làm muối, diện tích đất nông nghiệp phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm sẽ được miễn toàn bộ thuế.

Các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định, hoặc hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp đã góp ruộng của mình để thành lập Hợp tác xã sẽ được miễn thuế đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức. Riêng các hộ nghèo sẽ được miễn thuế đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp.

DiaOcOnline.vn - Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp