Top
 • Thông tư số 12/2014/TT-BXD

  Cập nhật 30/09/2014 15:26

  Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

 • Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Cập nhật 16/07/2014 09:19

  Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về ...

 • Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/05/2014 của Bộ Xây dựng

  Cập nhật 03/06/2014 14:30

  Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/05/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của ...

 • Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT

  Cập nhật 20/05/2014 10:36

  Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/04/2014 Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tạo ...

 • Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng

  Cập nhật 20/05/2014 09:11

  Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành ...

 • Thông tư số 48/2014/TT-BTC

  Cập nhật 29/04/2014 09:46

  Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất,tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm ...

 • Thông tư số 02/2014/TT-BXD

  Cập nhật 28/02/2014 11:05

  Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày ...

 • Thông tư số 03/2014/TT-BXD

  Cập nhật 28/02/2014 09:42

  Thông tư 03/2014/TT-BXD sửa đổi Điều 21 Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây ...

 • Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ

  Cập nhật 13/01/2014 15:01

  Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày ...

 • Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN

  Cập nhật 03/01/2014 15:21

  Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 ...

 • Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014

  Cập nhật 03/01/2014 15:04

  Ngày 02/01/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm ...

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC

  Cập nhật 10/12/2013 14:24

  Ngày 6/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều ...

 • Thông tư 08/2013/TT-TTCP

  Cập nhật 27/11/2013 11:04

  Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

 • Thông tư 18/2013/TT-BXD

  Cập nhật 07/11/2013 13:29

  Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các ...

 • Thông tư 141/2013/TT-BTC

  Cập nhật 25/10/2013 15:26

  Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu ...