Top
 • Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Cập nhật 16/07/2014 09:19

  Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về ...

 • Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/05/2014 của Bộ Xây dựng

  Cập nhật 03/06/2014 14:30

  Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/05/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của ...

 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ

  Cập nhật 30/05/2014 10:52

  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

 • Nghị định 44/2014 NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ

  Cập nhật 24/05/2014 12:09

  Nghị định 44/2014 NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất ...

 • Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT

  Cập nhật 20/05/2014 10:36

  Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/04/2014 Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tạo ...

 • Thông tư số 02/2014/TT-BXD

  Cập nhật 28/02/2014 11:05

  Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày ...

 • Thông tư số 03/2014/TT-BXD

  Cập nhật 28/02/2014 09:42

  Thông tư 03/2014/TT-BXD sửa đổi Điều 21 Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây ...

 • Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ

  Cập nhật 13/01/2014 15:01

  Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày ...

 • Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ

  Cập nhật 06/01/2014 10:09

  Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC

  Cập nhật 10/12/2013 14:24

  Ngày 6/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều ...

 • Nghị định 188/2013/NĐ-CP

  Cập nhật 26/11/2013 16:18

  Nghị định 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

 • Nghị định 92/2013/NĐ-CP

  Cập nhật 31/10/2013 08:35

  Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và ...

 • Thông tư 141/2013/TT-BTC

  Cập nhật 25/10/2013 15:26

  Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu ...

 • Nghị định 121/2013/NĐ-CP

  Cập nhật 24/10/2013 14:55

  Nghị định 121/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật ...

 • Quyết định số 1851/QĐ-TTg

  Cập nhật 24/10/2013 11:18

  Quyết định số 1851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, ...