Top
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ

  Cập nhật 30/05/2014 10:52

  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

 • Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT

  Cập nhật 20/05/2014 10:36

  Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/04/2014 Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tạo ...

 • Thông tư số 03/2014/TT-BXD

  Cập nhật 28/02/2014 09:42

  Thông tư 03/2014/TT-BXD sửa đổi Điều 21 Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây ...

 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC

  Cập nhật 10/12/2013 14:24

  Ngày 6/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều ...

 • Nghị định 92/2013/NĐ-CP

  Cập nhật 31/10/2013 08:35

  Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và ...

 • Thông tư 141/2013/TT-BTC

  Cập nhật 25/10/2013 15:26

  Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu ...

 • Nghị định số 17/2006/NĐ-CP

  Cập nhật 08/04/2013 16:15

  Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất Đai và Nghị định số ...

 • Thông tư số 80/2012/TT-BTC

  Cập nhật 04/10/2012 16:29

  Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế.

 • Nghị định số 53/2011/NĐ-CP

  Cập nhật 04/10/2012 14:25

  Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/07/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế sử dụng đất phi ...

 • Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định mới về thuế TNCN khi chuyển nhượng đất

  Cập nhật 27/06/2012 08:15

  Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Theo đó, từ ngày 1-7, cá nhân chuyển nhượng BĐS phải có mã số thuế ...

 • Thông tư số 02/2010/TT-BTC

  Cập nhật 04/10/2011 11:47

  Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2010 hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành ...

 • Thông tư số 16/2010/TT-BXD

  Cập nhật 04/10/2011 11:17

  Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 09 năm 2010 quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 ...

 • Nghị định số 71/2010/NĐ-CP

  Cập nhật 04/08/2011 16:57

  Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà Ở.

 • Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  Cập nhật 04/07/2011 16:45

  Nghị định 53/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

 • Điều 44-50 Luật Kinh Doanh về Môi giới Bất động sản

  Cập nhật 30/06/2011 08:10

  Điều 44-50 Luật Kinh doanh bất động sản nói về nguyên tắc hoạt động, thù lao, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân hoạt động trong nghề môi giới.