Top

TP.HCM: Nhiều người dân không hài lòng với dịch vụ cấp giấy chủ quyền nhà đất

Cập nhật 20/08/2014 11:23

Theo kết quả khảo sát của TP.HCM chỉ số hài lòng của tổ chức và công dân về dịch vụ công năm 2013, dịch vụ có tỷ lệ "không hài lòng cao nhất" là dịch vụ cấp giấy chủ quyền nhà đất là 11,9%, tiếp đó là dịch vụ y tế 7,5%.


Cụ thể, đa số các hộ dân đều hài lòng trên mức trung bình đối với 8 loại hình dịch vụ công, với chỉ số hài lòng dao động từ mức thấp nhất +0,21 đến mức cao nhất là +0,77, ở mức lớn hơn 0 (trên mức trung bình).

Cụ thể, giáo dục mầm non +0,77; cấp nước +0,68; dịch vụ gom rác +0,61; cấp phép xây dựng 0,59; cấp giấy chủ quyền nhà đất +0,33; dịch vụ y tế + 0,46; vận tải hành khách bằng xe buýt +0,26; thuế thu nhập cá nhân +0,21.

So sánh sự thay đổi qua 5 năm, từ năm 2008 đến năm 2013, cho thấy chỉ số hài lòng của dịch vụ cấp phép xây dựng và cấp giấy chủ quyền nhà đất có gia tăng về chỉ số hài lòng lần lượt tăng thêm lần lượt là +0,13 và + 0,11.

Về tỷ lệ hài lòng, kết quả số hộ dân đánh giá chất lượng dịch vụ ở mức độ "bình thường" chiếm khá cao trong đợt khảo sát lần này, cao nhất là dịch vụ kê khai thuế thu nhập có ý kiến "bình thường" chiếm đến 68,3% số phiếu và thứ hai là dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với ý kiến "bình thường" chiếm đến 65,6% số phiếu.

Dịch vụ có tỷ lệ "không hài lòng cao nhất" là dịch vụ cấp giấy chủ quyền nhà đất là 11,9%, tiếp đó là dịch vụ y tế 7,5%. Các dịch vụ còn lại có tỷ lệ từ  1,7 đến 5,7%.

Kết quả khảo sát DN cho thấy đa số DN đều có chỉ số hài lòng đối với các loại hình dịch vụ công với kết quả trên mức trung bình dao động từ +0,33 đến +0,72, ở mức lớn hơn 0. Trong đó, cấp nước +0,72; thu gom rác + 0,63; cấp phép xây dựng +0,63; dịch vụ cấp giấy chủ quyền nhà đất + 0,60; đăng ký kinh doanh +0,56; kê khai nộp thuế + 0,33.

Về tỷ lệ hài lòng, có 5 loại hình dịch vụ được DN đánh giá, đều có tỷ lệ hài lòng cao trên mức trung bình (trên 50%) và chỉ có loại hình kê khai nộp thuế có tỷ lệ hài lòng dưới 50%. Tỷ lệ không hài lòng của DN chiếm cao nhất ở dịch vụ đăng ký kinh doanh tới 13,9% số phiếu, thấp nhất ở dịch vụ cấp nước và thu gom rác với tỷ lệ 0,5% và 1,8%.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng