Top

Hà Nội yêu cầu rà soát, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Cập nhật 30/09/2014 09:38

UBND Hà Nội vừa có công văn yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã... tăng cường công tác quản lý các trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Theo đó, kiên quyết xử lý thu hồi đối với các trường hợp cho thuê, cho mượn, để trống không sử dụng...

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Công văn nêu rõ, Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương thực hiện việc kê khai cơ sở nhà, đất được giao quản lý, sử dụng, báo cáo cơ quan chủ quản để tổng hợp, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Kết quả tổng hợp gửi Sở Tài chính trước ngày 31/12/2014 (đối với các cơ sở nhà, đất chưa có phương án được UBND thành phố phê duyệt).

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo 09 thành phố kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất đối với từng cơ sở nhà, đất đã kê khai, thẩm định phương án, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt trước ngày 30/6/2015.

Bên cạnh đó, phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc... tiến hành ngay việc rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kiên quyết xử lý thu hồi đối với các trường hợp cho thuê, cho mượn, để trống không sử dụng hoặc sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức; xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Ban Chỉ đạo 09 thành phố phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương trong việc kiểm tra hiện trạng sử dụng nhà, đất, báo cáo UBND thành phố có ý kiến bằng văn bản về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp trung ương trên địa bàn thành phố trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của các bộ, cơ quan trung ương; phối hợp thực hiện phương án xử lý nhà, đất sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý...

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng