Top

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của hai quận Từ Liêm

Cập nhật 18/07/2014 10:20

UBND thành phố Hà Nội vừa có các quyết định duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu kỳ (2011 - 2015) quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm.

Địa giới hành chính 2 quận Từ Liêm

Theo đó, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Nam Từ Liêm như sau: đất nông nghiệp chiếm 5,54% (178,92ha); đất phi nông nghiệp chiếm 94,07% (3.036,10ha); còn lại 0,39% là dành quỹ đất chưa sử dụng.

Trong 5 năm kỳ đầu (2011-2015), quận Nam Từ Liêm sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, cụ thể năm 2011 diện tích đất nông nghiệp 1.145,35ha đến năm 2015 diện tích đất nông nghiệp giảm còn 696,20ha; diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần, năm 2011 diện tích đất phi nông nghiệp là 2.060,18ha, đến năm 2015 tăng lên 2.510,64ha.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Bắc Từ Liêm như sau: đất nông nghiệp chiếm 6,69% (289,88ha); đất phi nông nghiệp chiếm 92,99% (4.031,30ha); còn lại 0,33% là dành quỹ đất chưa sử dụng.

Trong 5 năm kỳ đầu (2011-2015), quận Bắc Từ Liêm sử dụng diện tích đất nông nghiệp giảm dần, cụ thể năm 2011 diện tích đất nông nghiệp 1.563ha đến năm 2015 diện tích đất nông nghiệp giảm còn 882,79ha; diện tích đất phi nông nghiệp tăng dần, năm 2011 diện tích đất phi nông nghiệp là 2.746,07ha, đến năm 2015 tăng lên 3.426,96ha.

UBND thành phố giao UBND quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm tổ chức công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Đồng thời thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; đồng thời tổ chức kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, có trách nhiệm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm định kỳ tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố đến ngày 31/12 hàng năm.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Ngân hàng