Top

Sửa đổi, bổ sung chính sách thu tiền sử dụng đất

Cập nhật 11/01/2011 13:20

Nghị định số 20/2010/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ kí ban hành quy định cụ thể căn cứ thu tiền sử dụng đất dựa vào thời điểm.

Theo đó, căn cứ thu tiền sử dụng đất dựa vào thời điểm được quy định tùy theo hình thức và mục đích sử dụng như sau:

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất tính thu là giá đất tính tại thời điểm có quyết định giao đất;

Trường hợp thời điểm bàn giao không đúng với thời điểm ghi trong quyết định thì giá đất tính thu là giá đất theo mục đích sử dụng đất tính tại thời điểm bàn giao thực tế;

Trường hợp đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) đang sử dụng hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất thì giá đất tính thu là giá đất theo mục đích sử dụng đất khi được cấp GCN QSDĐ hoặc theo mục đích sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng tại thời điểm kê khai và nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp GCN QSDĐ hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Giá đất tính thu tiền trong 2 trường hợp trên là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định; trường hợp giá đất do UBND cấp tỉnh quy định chưa sát với giá chuyển nhượng QSDĐ thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì căn cứ vào giá chuyển nhượng QSDĐ thực tế trên thị trường để quyết định giá cho phù hợp.

Đối với công trình xây dựng nhiều tầng gắn liền với đất và được giao cho nhiều đối tượng thì tiền sử dụng đất được phân bổ cho các tầng và đối tượng sử dụng.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2011.

DiaOcOnline.vn - Theo DVT