Top

Chính sách mới về giảm nợ và thu nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng

Cập nhật 09/01/2011 09:10

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành chủ trương mới về việc giảm nợ và thu nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng 98% áp dụng cho các trường hợp trả nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng trong năm 2011, cụ thể như sau:

Giảm 40% trên tổng số vàng đang nợ đối với các trường hợp ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất trước ngày 31/12/2005; Giảm 10% trên tổng số vàng đang nợ đối với các trường hợp ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01/01/2006 đến 31/12/2011.

Ngoài ra, giảm thêm 2% số lượng vàng trên tổng số vàng đang nợ cho mỗi năm trả trước hạn (kể cả thời gian gia hạn). Tuy nhiên tổng số lượng vàng được giảm nêu trên không vượt quá 50% số vàng nợ và số tiền trả nợ không thấp hơn số tiền nợ sử dụng đất tại thời điểm ghi nợ.

Các hộ dân đã đến hạn trả nợ mà chưa trả được thì BQL chuyển tiếp cho nợ tiền đất thêm 5 năm nhưng tổng thời gian được nợ không quá 15 năm; từ năm thứ 16 bắt đầu tính lãi.

DiaOcOnline.vn - Theo UBND TP. Đà Nẵng