Top

Hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình

Cập nhật 05/01/2011 14:40

Bộ Xây dựng vừa ban hành hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao, khai thác sử dụng.

Theo Quyết định số 1129/QĐ-BXD của Bộ xây dựng, căn cứ để thực hiện quy đổi dựa vào chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện hàng năm.

Cơ sở xác định chi phí bao gồm giá vật liệu, nhân công, máy thi công, chỉ số giá xây dựng và các chế độ chính sách của Nhà nước tại thời điểm bàn giao và phương pháp quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Việc quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình đã hoàn thành do người quyết định đầu tư quyết định và phải thực hiện quy đổi theo đúng trình tự.

Trình tự quy đổi được thông qua 3 bước:

Các phương pháp quy đổi được hướng dẫn cụ thể kèm theo QĐ:

Quy đổi theo chi phí thiết bị;

Quy đổi theo chi phí quản lý dự án;

Quy đổi chi phí tư vấn đầu tư XD;

Quy đổi chi phí khác (chi phí rà phá bom mìn, bảo hiểm công trình…);

Quy đổi chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Bước 1: Tổng hợp chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác đã thực hiện từng năm.

Bước 2: Xác định các hệ số quy đổi của chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác đã thực hiện từng năm về mặt bằng giá thời điểm bàn giao.

Bước 3: Tính toán và tổng hợp giá trị quy đổi chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác đã thực hiện từng năm về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Do đó, khi quy đổi chi phí này cần phải phân loại các khoản mục chi phí theo tính chất của từng công việc để thực hiện quy đổi cho phù hợp.

DiaOcOnline.vn - Theo DVT