Top

Thu hồi nhà, đất công sử dụng lãng phí, sai mục đích

Cập nhật 12/07/2010 13:10

Đến nay, TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi 177 địa chỉ nhà đất công lãng phí, sử dụng sai mục đích, với tổng diện tích 544.579m2, trong đó, năm 2009 thành phố thu hồi 49 địa chỉ nhà đất công lãng phí, sử dụng sai mục đích, với diện tích 116.368m2.

Với số nhà đất được thu hồi này, thành phố đã chuyển làm các công trình phúc lợi công cộng, công viên cây xanh, trường học, bệnh viện với tổng diện tích 161.607m2; chuyển giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng 58 địa chỉ với diện tích 124.309m2; bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu tiền nộp ngân sách 21 địa chỉ với diện tích 68.430m2; giao cho ngành nhà đất quản lý, chờ bố trí sử dụng: 48 địa chỉ với 190.170m2.

Theo UBND TP.HCM, số tiền thu được từ kết quả xử lý, sắp xếp, bán quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng số địa chỉ nhà đất trên đến nay được trên 15.896 tỉ đồng.

DiaOcOnline.vn - Theo Sài Gòn Tiếp Thị