Top

Thu phí nhận thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

Cập nhật 27/01/2015 10:17

Phí thu được từ việc cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được dùng để phục vụ việc hoàn vốn đầu tư xây dựng, là nội dung tại dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do Bộ Xây dựng soạn thảo.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, dự thảo cho biết, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là tập hợp các thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản đã được thu thập, kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp và được lưu trữ dưới dạng tệp dữ liệu lưu trữ trên các hệ thống tin học, các thiết bị lưu trữ.
Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được kết nối trực tuyến giữa các cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực thuộc ngành, địa phương, giữa Trung ương với cấp tỉnh.

Dự thảo cũng cho biết, đối tượng, phạm vi khai thác và sử dụng gồm các cơ quan tham gia xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được quyền khai thác dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình.

Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước hoặc nhu cầu chính đáng của mình.

Đặc biệt, các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài 2 trường hợp trên được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản nhằm phục vụ những mục đích chính đáng của mình.

Riêng các đối tượng này khi yêu cầu cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản phải nộp phí.

"Phí thu được từ việc cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được dùng để phục vụ việc hoàn vốn đầu tư xây dựng và phục vụ việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản", dự thảo nêu rõ.

Ngoài ra, theo dự thảo, việc xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được thực hiện theo hình thức: Nhà nước trực tiếp đầu tư và đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Bộ Xây dựng có trách nhiệm bố trí cán bộ chuyên trách, hoàn thiện tổ chức, bộ máy để thực hiện quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia.

DiaOcOnline.vn - Theo BizLIVE