Top

Thí điểm đầu tư theo đối tác công - tư:

Doanh nghiệp dự án được miễn tiền sử dụng đất

Cập nhật 12/11/2010 13:10

Doanh nghiệp dự án sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thực hiện dự án.


Đây là một trong những nội dung của Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư vừa được Thủ tướng ban hành ngày 9/11. Theo đó từ 15/1/2011, sẽ có 9 lĩnh vực được thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

Theo Quy chế thí điểm, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư trong Dự án phải đảm bảo tối thiểu bằng 30% phần vốn của khu vực tư nhân tham gia Dự án. Nhà đầu tư có thể huy động vốn vay thương mại và các nguồn vốn khác tới mức tối đa bằng 70% phần vốn của khu vực tư nhân tham gia Dự án.

Đối với sự tham gia của Nhà nước sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tuy nhiên, tổng giá trị phần tham gia của Nhà nước cũng không vượt quá 30% tổng mức đầu tư của Dự án (trừ trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định).

Ngoài ra, doanh nghiệp dự án được hưởng các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian thực hiện Dự án.

9 lĩnh vực được thí điểm đầu tư bao gồm: Đường bộ, đường sắt, giao thông đô thị, cảng hàng không, hệ thống cung cấp nước sạch, nhà máy điện, y tế, môi trường, và các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

DiaOcOnline.vn - Theo InfoTV