Top

Bổ sung hai trường hợp được gia hạn nộp thuế

Cập nhật 10/11/2010 09:10

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 106/2010/NĐ-CP sứa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 85/2007/ NĐ-CP ngày 25/05/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, sẽ có thêm hai trường hợp được gia hạn nộp thuế. Đó là hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản có số tiền thuế nợ do nguyên nhân chưa được thanh toán vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước ; thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà đất được nhà nước giao đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất nhưng chưa giải phóng được mặt bằng, chưa bàn giao đất dẫn đến không có nguồn nộp ngân sách nhà nước.

Nghị định mới còn bổ sung hoạt động sản xuất thủy điện phải khai nộp ba loại thuế là: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên. Việc xác định nguồn thu ba loại thuế nêu trên áp dụng đối với các nhà máy thủy điện bắt đầu đi vào sán xuất, kinh doanh từ ngày 0l/01/2011.

DiaOcOnline.vn - Theo Thị Trường & Giá Cả