Top

Sửa đổi nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục quản lý đất đai

Cập nhật 28/04/2011 10:50


Tăng thêm quyền cho Tổng cục Quản lý đất đai về trình văn bản hướng dẫn thu hồi đất, giao đất, cho thuê và chuyển mục sử dụng (Ảnh: Cát Tường)
Ngày 18.04.2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 25/2011/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điểm của Quyết định 134/2008/QĐ-TTg ngày 02.10.2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai (Tổng cục) trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Theo đó, Tổng cục có thêm quyền trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành văn bản hướng dẫn việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; trình tự và thủ tục điều chỉnh bảng giá đất.

Tổng cục cũng có quyền chỉ đạo, kiểm tra các ngành, địa phương, các tổ chức trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về quản lý, sử dụng đất sau khi giải phóng mặt bằng; hướng dẫn việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người tái định cư; hướng dẫn về quản lý đất đai trong khu tái định cư.

Đáng chú ý là các sửa đổi, bổ sung trong nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục về giá đất, nếu như trước đây, Tổng cục có nhiệm vụ: “Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương về giá đất tại các địa bàn giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Xây dựng bản đồ về giá đất làm cơ sở cho việc xác định giá đất đối với từng thửa đất”. Thì nay, Tổng cục có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị về xây dựng, điều chỉnh và áp dụng bảng giá đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và kiểm tra việc xây dựng bản đồ về giá đất…

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.06.2011.

DiaOcOnline.vn - Theo ĐCSVN