Top

Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong đánh giá thị trường BĐS

Cập nhật 09/10/2014 15:30

Khi triển khai Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường BĐS, tại một số địa phương đã phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình tính toán các chỉ số. Để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD, trong đó chú trọng đến việc quy định lại về trình tự tính toán chỉ số giá vùng. Phóng viên Báo Xây dựng đã có cuộc trao đổi với TS.Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng xung quanh dự thảo Thông tư này.

TS.Nguyễn Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, Bộ Xây dựng

* Thưa ông, xin ông cho biết những khó khắn, vướng mắc khi áp dụng Thông tư số 20/2010/TT-BXD tại một số địa phương?

TS.Nguyễn Phạm Quang Tú: Thực hiện chỉ đạo tại công văn số 39/BXD-VP ngày 27/02/2014 của Bộ Xây dựng, các địa phương thực hiện thí điểm là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ đã báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 20/2010/TT-BXD. Các địa phương thực hiện thí điểm đều đã triển khai thực hiện việc xây dựng chỉ số, tuy nhiên, mức độ hoàn thành công việc có khác nhau. Đến nay chỉ có Hà Nội và Khánh Hòa (địa phương không có trong danh sách làm thí điểm) công bố chỉ số đối với một số phân khúc.

Theo ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội, một số vấn đề liên quan đến việc tính toán, xác định chỉ số còn thiếu các hướng dẫn, quy định cụ thể về phương pháp xác định giá BĐS, phương pháp thu thập thông tin, quy định về khu vực công bố, quy định về cơ chế cung cấp thông tin, quy định về sử dụng thông tin.

Về thu thập số liệu thì mẫu phiếu khảo sát còn có quá nhiều nội dung, đồng thời một số đơn vị của tỉnh, thành phố cũng đã có các tiêu chí riêng khác nhau để yêu cầu các đơn vị có liên quan báo cáo. Do vậy, để cập nhật số liệu theo biểu mẫu ban hành cần thời gian và kinh phí để các đơn vị xây dựng lại hệ thống cập nhật số liệu vì việc thu thập, tổng hợp số liệu khó khăn một phần do thời gian vừa qua tình hình thị trường trầm lắng, giao dịch ít.

Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng Cần Thơ cho rằng sự phối hợp giữa các đơn vị có liên quan chưa chặt chẽ, thiếu các quy định cụ thể yêu cầu các phòng công chứng báo cáo thường xuyên các giao dịch BĐS được công chứng về Sở Xây dựng. Phần lớn các sàn không tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội, Sở Xây dựng Khánh Hòa nhận định thời gian phối hợp với các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, văn phòng công chứng, các sàn giao dịch BĐS và các cơ quan liên quan chưa đáp ứng được yêu cầu.

* Vậy những nội dung chính của Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD là gì, thưa ông?

TS. Nguyễn Phạm Quang Tú: Trên cơ sở báo cáo của các địa phương về tình hình triển khai thực hiện Thông tư số 20/2010/TT-BXD, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD về hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ tiêu đánh giá thị trường BĐS tập trung vào một số nội dung như: Quy định lại về trình tự tính toán chỉ số giá vùng. Chỉ số giá vùng sẽ được tổng hợp từ chỉ số giá các loại BĐS của vùng thay vì tổng hợp từ chỉ số giá BĐS của các khu vực trong vùng (được tổng hợp từ chỉ số giá các loại BĐS của khu vực); Hướng dẫn việc lựa chọn phân vùng (khu vực) theo nguyên tắc với mỗi loại hình BĐS sẽ lựa chọn khu vực có giao dịch lớn để tính toán.

Ngoài ra, quy định chi tiết hơn về bố trí nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉ số của các địa phương, Sở Xây dựng lên kế hoạch, lập dự toán chi phí công tác xây dựng và công bố chỉ số đánh giá thị trường BĐS trình UBND tỉnh, thành phố phê duyệt. Sửa đổi quy định về thời điểm gốc tính toán, thời điểm công bố các chỉ số cho phù hợp với thực tế và đơn giản hóa các bảng biểu để áp dụng chung.

* Để xây dựng các chỉ số đánh giá thị trường BĐS hiệu quả cần có sự phố hợp giữa các đơn vị trong địa phương. Vậy ông có thể cho biết cụ thể dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của các đơn vị như thế nào?

TS. Nguyễn Phạm Quang Tú: Thông tư quy định rõ, UBND các thành phố thực hiện thí điểm có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về giá giao dịch BĐS, số lượng giao dịch BĐS, xây dựng và công bố các chỉ số theo quy định tại Thông tư. Việc công bố lần đầu các chỉ số thực hiện từ quý III/2011. Trường hợp đối với một số loại BĐS lựa chọn thời điểm gốc sau quý I/2011 thì việc công bố lần đầu các chỉ số thực hiện từ quý tiếp theo thời điểm gốc. Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí trình UBND thành phố phê duyệt để tổ chức xây dựng và công bố các chỉ số đánh giá thị trường BĐS. Tổng hợp, báo cáo theo định kỳ công bố các chỉ số về UBND thành phố và Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Cục Thuế thành phố có trách nhiệm cung cấp thông tin, tổng hợp, lưu trữ các số liệu có liên quan đến giao dịch BĐS, định kỳ trước ngày 20 của tháng thứ 3 hàng quý gửi kết quả về Sở Xây dựng để tổng hợp, tính toán.

* Trân trọng cảm ơn ông!

DiaOconline.vn - Theo Báo Xây dựng