Top

TP. HCM duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại quận 2

Cập nhật 01/08/2014 10:08

UBND TP. HCM vừa duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của quận 2 và 8 phường thuộc quận này.

Một góc phường An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, UBND Quận 2 có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được thành phố phê duyệt.

Bên cạnh đó, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt...

Ngoài ra, UBND TP. HCM cũng yêu cầu UBND Quận 2 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;

Định kỳ hàng năm, UBND Quận 2 phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để UBND thành phố tổng hợp, báo cáo HĐND thành phố.

DiaOcOnline.vn - Theo BizLIVE