Top

Chủ tịch Nước công bố 3 luật mới được Quốc hội thông qua

Cập nhật 08/07/2010 15:10

Ngày 7.7 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch Nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về việc công bố Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  và Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Luật Các tổ chức tín dụng (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2011) có điểm mới là phạm vi điều chỉnh đã được quy định cụ thể hơn và bỏ phần quy định về “các tổ chức khác có hoạt động ngân hàng”.

Mặt khác, Luật Các tổ chức tín dụng cũng đã mở rộng phạm vi điều chỉnh về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các tổ chức tín dụng. Luật Ngân hàng Nhà nước VN (có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2011) quy định rộng hơn trong trường hợp cho vay đặc biệt.

Điểm mới của luật là quy định quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước quyết định áp dụng một số biện pháp đặc biệt để xử lý các tổ chức tín dụng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống ngân hàng như mua cổ phần của tổ chức tín dụng. Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2012.

DiaOcOnline.vn - Theo Lao Động