Top

Kiểm tra kết quả sắp xếp nhà, đất công tại Hà Nội

Cập nhật 17/07/2015 09:14

Hai đoàn công tác của Bộ Tài chính sẽ kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước với các Bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội. Việc thành lập các đoàn công tác này nhằm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.


Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tổng hợp tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn TP Hà Nội theo các chỉ tiêu: Tổng số cơ sở nhà, đất phải sắp xếp lại, xử lý; số cơ sở nhà, đất đã kê khai, báo cáo; số cơ sở nhà, đất đã đề xuất phương án xử lý; số cơ sở nhà, đất chưa kê khai, báo cáo; số cơ sở nhà, đất chưa đề xuất phương án.

Các đơn vị này thực hiện tự kiểm tra, rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn TP Hà Nội.

Bố trí cán bộ có thẩm quyền phối hợp với đoàn kiểm tra thực hiện việc kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở nhà, đất.

Đồng thời, thông báo cho các cơ quan, đơn vị có cơ sở nhà, đất trong danh sách kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tình hình thực hiện phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất và cử cán bộ liên quan có thẩm quyền làm việc, ký biên bản kiểm tra từng cơ sở nhà, đất.

DiaOcOnline.vn - Theo Thời báo Kinh doanh