Top

Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS: Đẩy mạnh các chương trình phát triển nhà ở

Cập nhật 16/02/2018 17:53

Phát huy và kế thừa những kết quả trong năm 2017, Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS Nguyễn Trọng Ninh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tâm trong năm 2018.


Theo ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS, Năm mới Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các chính sách, chương trình phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn 2030; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi trong thực hiện; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung điều chỉnh quy chuẩn, tiêu chuẩn về NƠXH cũng như kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành để phát triển NƠXH.

Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các chương trình nhà ở gồm: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn; Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt; Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL...

Ngoài ra, tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật về nhà ở và thị trường BĐS để trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi các luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong đó có Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS...; Hoàn thành Đề án đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất giải pháp, cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường BĐS phát triển ổn định, lành mạnh...


DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây Dựng