Top

Kiểm tra các dự án xây dựng nhà ở sinh viên

Cập nhật 01/04/2010 10:40

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh thành trong cả nước và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đang thực hiện các dự án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng vốn trái phiếu Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai các dự án phát triển nhà ở sinh viên theo thẩm quyền:

Bảo đảm các dự án nhà ở sinh viên đã được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ triển khai đúng tiến độ, chất lượng, tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình thi công xây dựng công trình; không phân bổ cho các dự án mới, hạng mục mới; nghiệm thu chặt chẽ khối lượng hoàn thành để ứng vốn theo quy định; báo cáo gửi về Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và công tác giải ngân, thanh quyết toán các dự án phát triển nhà ở sinh viên trên địa bàn vào ngày 25 hàng tháng.

Để có cơ sở đề xuất mức vốn trái phiếu Chính phủ cho chương trình đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên trong năm 2010, UBND các tỉnh thành và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát lại tiến độ thực hiện, cân đối lại nguồn vốn đã được phân bổ. Từ đó đề xuất việc bổ sung vốn, điều chuyển vốn giữa các dự án phát triển nhà ở sinh viên trên địa bàn hoặc bổ sung danh mục các dự án cấp thiết, khẩn trương lập báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/4/2010 (dự kiến khối lượng hoàn thành và khả năng giải ngân tới ngày 30/6/2010, dự kiến khối lượng xây lắp hoàn thành và khả năng giải ngân đến 31/12/2010 cho từng dự án) để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội xem xét bổ sung nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nhằm hoàn thành các dự án theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trong tháng 4 này, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra về tiến độ, chất lượng, tình hình giải ngân, thanh quyết toán tại tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên đã được phân bổ trái phiếu Chính phủ.

DiaOcOnline.vn - Theo Báo Xây Dựng