Top

Nhà đất Vĩnh Longl Nhà đất Phương 3 TPVL l Nhà lầu 2 tấm, diện tích sd: 800m2, giá 3,3 tỷ

Vị trí: Vĩnh Long, Vĩnh Long