http://m.diaoconline.vn Bảng giá đất 2013 - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 14/08/2022 false Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh 2013 23/10/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-quang-ninh-2013-i43272" title="Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/10/23/thumb-320-bang-gia-dat-tinh-quang-ninh-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Quảng Ninh 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ 2013 22/10/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-phu-tho-2013-i43236" title="Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/10/22/thumb-532-bang-gia-dat-tinh-phu-tho-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Phú Thọ 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang 2013 08/10/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-tuyen-quang-2013-i42840" title="Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/10/08/thumb-231-bang-gia-dat-tinh-tuyen-quang-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Tuyên Quang 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Lào Cai 2013 08/10/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-lao-cai-2013-i42838" title="Bảng giá đất tỉnh Lào Cai 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/10/08/thumb-ABB-bang-gia-dat-tinh-lao-cai-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Lào Cai 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lào Cai </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2013 08/10/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-lam-dong-2013-i42833" title="Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/10/08/thumb-F50-bang-gia-dat-tinh-lam-dong-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Lâm Đồng 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang 2013 07/10/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-kien-giang-2013-i42801" title="Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/10/07/thumb-291-bang-gia-dat-tinh-kien-giang-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình 2013 03/10/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-hoa-binh-2013-i42652" title="Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/10/02/thumb-568-bang-gia-dat-tinh-hoa-binh-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Hòa Bình 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2013 02/10/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-ha-tinh-2013-i42650" title="Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/10/02/thumb-C0B-bang-gia-dat-tinh-ha-tinh-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Hà Tĩnh 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2013 05/09/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-phu-yen-2013-i41946" title="Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/09/04/thumb-B5E-bang-gia-dat-tinh-phu-yen-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Phú Yên 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên 2013 05/09/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-thai-nguyen-2013-i41945" title="Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/09/04/thumb-E4C-bang-gia-dat-tinh-thai-nguyen-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh 2013 28/08/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-tay-ninh-2013-i41743" title="Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/08/28/thumb-F4D-bang-gia-dat-tinh-tay-ninh-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Lai Châu 2013 28/08/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-lai-chau-2013-i41741" title="Bảng giá đất tỉnh Lai Châu 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/08/28/thumb-C35-bang-gia-dat-tinh-lai-chau-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Lai Châu 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lai Châu </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên 2013 28/08/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-hung-yen-2013-i41738" title="Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/08/28/thumb-A45-bang-gia-dat-tinh-hung-yen-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Điện Biên 2013 21/08/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-dien-bien-2013-i41563" title="Bảng giá đất tỉnh Điện Biên 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/08/21/thumb-D9E-bang-gia-dat-tinh-dien-bien-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Điện Biên 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Điện Biên </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh 2013 21/08/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-bac-ninh-2013-i41562" title="Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/08/21/thumb-56C-bang-gia-dat-tinh-bac-ninh-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Bắc Ninh 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn 2013 21/08/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-bac-kan-2013-i41561" title="Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/08/21/thumb-689-bang-gia-dat-tinh-bac-kan-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Bắc Kạn 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bác Kạn </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang 2013 08/08/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-tien-giang-2013-i41210" title="Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/08/08/thumb-8B2-bang-gia-dat-tinh-tien-giang-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Tiền Giang 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quyết định ban hành quy định về Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2013 31/05/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-ninh-binh-nam-2013-i40001" title="Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/05/31/thumb-39A-bang-gia-dat-tinh-ninh-binh-nam-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Ninh Bình năm 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2013 31/05/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-dong-nai-nam-2013-i40000" title="Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/05/31/thumb-75C-bang-gia-dat-tinh-dong-nai-nam-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Đồng Nai năm 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Bến Tre năm 2013 27/05/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2013-c80/bang-gia-dat-tinh-ben-tre-nam-2013-i39920" title="Bảng giá đất tỉnh Bến Tre năm 2013"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/05/27/thumb-D70-bang-gia-dat-tinh-ben-tre-nam-2013.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Bến Tre năm 2013" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Quy định Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bến Tre </td> </tr></table>