http://m.diaoconline.vn Bảng giá đất 2007 - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 03/12/2023 false Bảng giá đất Tỉnh Tiền Giang 07/11/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2007-c27/bang-gia-dat-tinh-tien-giang-i2141" title="Bảng giá đất Tỉnh Tiền Giang"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2009/07/01_giadat_3.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Tiền Giang" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p>Nhấn vào <u>Download</u> để tải về bảng giá đất các huyện trong tỉnh Tiền Giang</p> </td> </tr></table> false Các bảng giá đất các quận - huyện trong TP.HCM năm 2007 06/11/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2007-c27/cac-bang-gia-dat-cac-quan-huyen-trong-tphcm-nam-2007-i1706" title="Các bảng giá đất các quận - huyện trong TP.HCM năm 2007"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/9935_giadat.jpg" alt="Các bảng giá đất các quận - huyện trong TP.HCM năm 2007" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bạn hãy click vào <u>Download</u> để tải về bảng giá đất khu vực bạn cần tham khảo </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Bình Phước 05/11/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2007-c27/bang-gia-dat-tinh-binh-phuoc-i2136" title="Bảng giá đất Tỉnh Bình Phước"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/4741_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Bình Phước" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào <u>Download</u> để tải về bảng giá đất các huyện trong tỉnh Bình Phước </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long 04/11/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2007-c27/bang-gia-dat-tinh-tay-ninh-va-vinh-long-i2223" title="Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/9133_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào <u>Download</u> để tải về bảng giá đất các huyện trong tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Khánh Hòa 03/11/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2007-c27/bang-gia-dat-tinh-khanh-hoa-i2159" title="Bảng giá đất Tỉnh Khánh Hòa"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/1846_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Khánh Hòa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào <u>Download</u> để tải về bảng giá đất các huyện trong tỉnh Khánh Hòa </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Quảng Nam 01/11/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2007-c27/bang-gia-dat-tinh-quang-nam-i2140" title="Bảng giá đất Tỉnh Quảng Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/1354_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Quảng Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào <u>Download</u> để tải về bảng giá đất các huyện trong tỉnh Quảng Nam </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Quảng Ngãi 30/10/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2007-c27/bang-gia-dat-tinh-quang-ngai-i2142" title="Bảng giá đất Tỉnh Quảng Ngãi"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/4195_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Quảng Ngãi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào <u>Download</u> để tải về bảng giá đất các huyện trong tỉnh Quảng Ngãi </td> </tr></table> false Bảng giá đất tỉnh Vĩnh PHúc 29/10/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2007-c27/bang-gia-dat-tinh-vinh-phuc-i2160" title="Bảng giá đất tỉnh Vĩnh PHúc"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/8781_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất tỉnh Vĩnh PHúc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào <u>Download</u> để tải về bảng giá đất các huyện trong tỉnh Vĩnh Phúc </td> </tr></table> false Bảng giá đất Tỉnh Thái Nguyên 28/10/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2007-c27/bang-gia-dat-tinh-thai-nguyen-i2143" title="Bảng giá đất Tỉnh Thái Nguyên"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/3645_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất Tỉnh Thái Nguyên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào <u>Download</u> để tải về bảng giá đất các huyện trong tỉnh Thái Nguyên </td> </tr></table> false Bảng giá đất một số tỉnh phía Bắc 06/10/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2007-c27/bang-gia-dat-mot-so-tinh-phia-bac-i2256" title="Bảng giá đất một số tỉnh phía Bắc"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/480_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất một số tỉnh phía Bắc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất một số tỉnh phía Bắc </td> </tr></table> false Bảng giá đất các quận – huyện ở Thủ đô Hà Nội 05/09/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/bang-gia-dat-2007-c27/bang-gia-dat-cac-quan-huyen-o-thu-do-ha-noi-i2257" title="Bảng giá đất các quận – huyện ở Thủ đô Hà Nội"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/4688_giadat.jpg" alt="Bảng giá đất các quận – huyện ở Thủ đô Hà Nội" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nhấn vào Download để tải về bảng giá đất các quận huyện ở Thủ đô Hà Nội </td> </tr></table>