http://m.diaoconline.vn Các loại văn bản - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 03/12/2023 false Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP.HCM 23/10/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/quyet-dinh-332014qd-ubnd-quy-dinh-ve-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-tai-tphcm-i51183" title="Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP.HCM"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/10/23/thumb-D1F-quyet-dinh-332014qd-ubnd-quy-dinh-ve-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-tai-tphcm.jpg" alt="Quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP.HCM" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định 33/2014/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố. Quyết định 33 thay thế Quyết định 19/2009/QĐ-UBND và có hiệu lực từ ... </td> </tr></table> false Thông tư số 12/2014/TT-BXD 30/09/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-so-122014tt-bxd-i50679" title="Thông tư số 12/2014/TT-BXD"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/09/30/thumb-EE7-thong-tu-so-122014tt-bxd.jpg" alt="Thông tư số 12/2014/TT-BXD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. </td> </tr></table> false Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính 16/07/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-so-762014tt-btc-cua-bo-tai-chinh-i49015" title="Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/07/16/thumb-420-thong-tu-so-762014tt-btc-cua-bo-tai-chinh.jpg" alt="Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. </td> </tr></table> false Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/05/2014 của Bộ Xây dựng 03/06/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-so-072014tt-bxd-ngay-20052014-cua-bo-xay-dung-i48031" title="Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/05/2014 của Bộ Xây dựng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/06/03/thumb-CCD-thong-tu-so-072014tt-bxd-ngay-20052014-cua-bo-xay-dung.jpg" alt="Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/05/2014 của Bộ Xây dựng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư số 07/2014/TT-BXD ngày 20/05/2014 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái ... </td> </tr></table> false Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ 30/05/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/nghi-dinh-so-432014nd-cp-cua-chinh-phu-i47945" title="Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/05/30/thumb-230-nghi-dinh-so-432014nd-cp-cua-chinh-phu.jpg" alt="Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai </td> </tr></table> false Nghị định 44/2014 NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ 24/05/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/nghi-dinh-442014-nd-cp-ngay-1552014-cua-chinh-phu-i47812" title="Nghị định 44/2014 NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/05/24/thumb-099-nghi-dinh-442014-nd-cp-ngay-1552014-cua-chinh-phu.jpg" alt="Nghị định 44/2014 NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nghị định 44/2014 NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định phương pháp định giá đất; xây dựng điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt độn tư vấn xác định giá đất </td> </tr></table> false Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT 20/05/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-lien-tich-so-012014ttlt-nhnn-bxd-btp-btnmt-i47688" title="Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/05/20/thumb-BE9-thong-tu-lien-tich-so-012014ttlt-nhnn-bxd-btp-btnmt.jpg" alt="Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25/04/2014 Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tạo Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính ... </td> </tr></table> false Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng 20/05/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-so-052014tt-bxd-ngay-09052014-cua-bo-xay-dung-i47683" title="Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/05/20/thumb-47D-thong-tu-so-052014tt-bxd-ngay-09052014-cua-bo-xay-dung.jpg" alt="Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư số 05/2014/TT-BXD ngày 09/05/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 2 Điều 17 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BXD ngày 28 ... </td> </tr></table> false Thông tư số 48/2014/TT-BTC 29/04/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-so-482014tt-btc-i47249" title="Thông tư số 48/2014/TT-BTC"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/04/29/thumb-C98-thong-tu-so-482014tt-btc.jpg" alt="Thông tư số 48/2014/TT-BTC" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất,tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp ... </td> </tr></table> false Thông tư số 02/2014/TT-BXD 28/02/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-so-022014tt-bxd-i45954" title="Thông tư số 02/2014/TT-BXD"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/02/28/thumb-222-thong-tu-so-022014tt-bxd.jpg" alt="Thông tư số 02/2014/TT-BXD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt ... </td> </tr></table> false Thông tư số 03/2014/TT-BXD 28/02/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-so-032014tt-bxd-i45949" title="Thông tư số 03/2014/TT-BXD"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/02/28/thumb-ED0-thong-tu-so-032014tt-bxd.jpg" alt="Thông tư số 03/2014/TT-BXD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư 03/2014/TT-BXD sửa đổi Điều 21 Thông tư 16/2010/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 71/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành </td> </tr></table> false Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ 13/01/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-lien-tich-so-202013ttlt-bxd-bnv-ngay-21112013-cua-bo-xay-dung-bo-noi-vu-i45212" title="Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/01/13/thumb-FC8-thong-tu-lien-tich-so-202013ttlt-bxd-bnv-ngay-21112013-cua-bo-xay-dung-bo-noi-vu.jpg" alt="Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về quản lý đầu ... </td> </tr></table> false Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ 06/01/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/nghi-dinh-so-1882013nd-cp-ngay-20112013-cua-chinh-phu-i45061" title="Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/01/06/thumb-E80-nghi-dinh-so-1882013nd-cp-ngay-20112013-cua-chinh-phu.jpg" alt="Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ : Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. </td> </tr></table> false Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN 03/01/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-so-112013tt-nhnnn-i45034" title="Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/01/03/thumb-4A8-thong-tu-so-112013tt-nhnnn.jpg" alt="Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư số 11/2013/TT-NHNNN ngày 15/05/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ. </td> </tr></table> false Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 03/01/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/quyet-dinh-so-21qd-nhnn-ve-muc-lai-suat-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-ap-dung-trong-nam-2014-i45032" title="Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2014/01/03/thumb-CE7-quyet-dinh-so-21qd-nhnn-ve-muc-lai-suat-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-ap-dung-trong-nam-2014.jpg" alt="Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngày 02/01/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 21/QĐ-NHNN về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2014 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở ... </td> </tr></table> false Thông tư số 156/2013/TT-BTC 10/12/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-so-1562013tt-btc-i44499" title="Thông tư số 156/2013/TT-BTC"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/12/10/thumb-ED0-thong-tu-so-1562013tt-btc.jpg" alt="Thông tư số 156/2013/TT-BTC" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngày 6/11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số ... </td> </tr></table> false Thông tư 08/2013/TT-TTCP 27/11/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-082013tt-ttcp-i44167" title="Thông tư 08/2013/TT-TTCP"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/11/27/thumb-6CC-thong-tu-082013tt-ttcp.jpg" alt="Thông tư 08/2013/TT-TTCP" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành quy định về minh bạch tài sản, thu nhập do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành </td> </tr></table> false Nghị định 188/2013/NĐ-CP 26/11/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/nghi-dinh-1882013nd-cp-i44148" title="Nghị định 188/2013/NĐ-CP"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/11/26/thumb-B8A-nghi-dinh-1882013nd-cp.jpg" alt="Nghị định 188/2013/NĐ-CP" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nghị định 188/2013/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội </td> </tr></table> false Thông tư 18/2013/TT-BXD 07/11/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/thong-tu-182013tt-bxd-i43698" title="Thông tư 18/2013/TT-BXD"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/11/07/thumb-876-thong-tu-182013tt-bxd.jpg" alt="Thông tư 18/2013/TT-BXD" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị ... </td> </tr></table> false Nghị định 92/2013/NĐ-CP 31/10/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-loai-van-ban-c22/nghi-dinh-922013nd-cp-i43497" title="Nghị định 92/2013/NĐ-CP"><img src="http://image.diaoconline.vn/tin-tuc/2013/10/31/thumb-2AA-nghi-dinh-922013nd-cp.jpg" alt="Nghị định 92/2013/NĐ-CP" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng </td> </tr></table>