http://m.diaoconline.vn Các biểu mẫu nhà đất - DiaOcOnline.vn DiaOcOnline.vn 03/12/2023 false Các mẫu hợp đồng thuê, mua, bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức 10/08/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-bieu-mau-nha-dat-c21/cac-mau-hop-dong-thue-mua-ban-nha-o-danh-cho-ca-nhan-va-cac-to-chuc-i1802" title="Các mẫu hợp đồng thuê, mua, bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức"><img src="http://image.diaoconline.vn/Tintuc/2009/07/01_bieumau_2.jpg" alt="Các mẫu hợp đồng thuê, mua, bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p>Mời bạn click vào Download để tải về các mẫu hợp đồng thuê_mua_bán nhà ở dành cho cá nhân và các tổ chức</p> </td> </tr></table> false Các mẫu đơn xin cấp phép 04/08/2007 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/tin-tuc/cac-bieu-mau-nha-dat-c21/cac-mau-don-xin-cap-phep-i1801" title="Các mẫu đơn xin cấp phép"><img src="http://image.diaoconline.vn/upload/Images/8700_bieumau_130x100.jpg" alt="Các mẫu đơn xin cấp phép" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mời bạn click vào Download để tải về các mẫu đơn xin cấp phép xây dựng, đơn xin cấp giấy chứng nhận QSHNO và QSHDĐ... </td> </tr></table>