http://m.diaoconline.vn Nhà Kho - Xưởng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 14/08/2022 false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng Tại Hồ Chí Minh 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-tai-ho-chi-minh-i1315581" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng Tại Hồ Chí Minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-B0C-3DF2ED.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng Tại Hồ Chí Minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng Tại Hồ Chí Minh </td> </tr></table> false Chuỗi Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Shipping Warehouse Service 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chuoi-kho-nho-lon-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuc-pham-chuc-nang-tmdt-drop-shipping-warehouse-service-i1310552" title="Chuỗi Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Shipping Warehouse Service"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/17/thumb-FFD-7941E8.jpg" alt="Chuỗi Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Shipping Warehouse Service" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuỗi Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Shipping Warehouse Service </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-o-trung-tam-ho-chi-minh-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-i1310550" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/24/thumb-7AF-4D6894.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng </td> </tr></table> false Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Ở Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-lon-nho-o-ho-chi-minh-co-o-ke-de-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-i1315140" title="Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Ở Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-8CB-1E2F10.jpg" alt="Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Ở Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Ở Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng </td> </tr></table> false KHO LỚN NHỎ CÓ Ô KỆ ĐỂ HÀNG SỈ LẺ,15 N.VIÊN, PHẦN MỀM ONLINE QUẢN LÝ KHO TỪ XA 09/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-de-hang-si-le15-nvien-phan-mem-online-quan-ly-kho-tu-xa-i1315183" title="KHO LỚN NHỎ CÓ Ô KỆ ĐỂ HÀNG SỈ LẺ,15 N.VIÊN, PHẦN MỀM ONLINE QUẢN LÝ KHO TỪ XA"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-97B-538F09.jpg" alt="KHO LỚN NHỎ CÓ Ô KỆ ĐỂ HÀNG SỈ LẺ,15 N.VIÊN, PHẦN MỀM ONLINE QUẢN LÝ KHO TỪ XA" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">KHO LỚN NHỎ CÓ Ô KỆ ĐỂ HÀNG SỈ LẺ,15 N.VIÊN, PHẦN MỀM ONLINE QUẢN LÝ KHO TỪ XA </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa 04/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-de-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-15-nhan-vien-phan-mem-online-quan-ly-kho-tu-xa-i1306338" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/24/thumb-8F2-2694A9.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Tại Sài Gòn HCM Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Ship Warehouse 04/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-tai-sai-gon-hcm-chua-hang-si-le-thuc-pham-chuc-nang-tmdt-drop-ship-warehouse-i1310586" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Tại Sài Gòn HCM Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Ship Warehouse"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-EE4-933B27.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Tại Sài Gòn HCM Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Ship Warehouse" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Tại Sài Gòn HCM Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Ship Warehouse </td> </tr></table> false Chuối Kho Lớn Nhỏ Tại HCM Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TPCN TMĐT Drop Shipping Warehouse Service 04/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chuoi-kho-lon-nho-tai-hcm-co-o-ke-de-hang-si-le-tpcn-tmdt-drop-shipping-warehouse-service-i1315150" title="Chuối Kho Lớn Nhỏ Tại HCM Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TPCN TMĐT Drop Shipping Warehouse Service"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-C41-A7BDCF.jpg" alt="Chuối Kho Lớn Nhỏ Tại HCM Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TPCN TMĐT Drop Shipping Warehouse Service" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuối Kho Lớn Nhỏ Tại HCM Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TPCN TMĐT Drop Shipping Warehouse Service </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng Thương Mại Điện Tử Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh 04/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuc-pham-chuc-nang-thuong-mai-dien-tu-o-trung-tam-ho-chi-minh-i1310587" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng Thương Mại Điện Tử Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-C73-9A29CF.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng Thương Mại Điện Tử Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng Thương Mại Điện Tử Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh </td> </tr></table> false Chuỗi Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT TPCN Drop Shipping Warehouse Service 04/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chuoi-kho-lon-nho-tai-ho-chi-minh-co-o-ke-de-hang-si-le-tmdt-tpcn-drop-shipping-warehouse-service-i1315134" title="Chuỗi Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT TPCN Drop Shipping Warehouse Service"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/18/thumb-A9C-84A63D.jpg" alt="Chuỗi Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT TPCN Drop Shipping Warehouse Service" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuỗi Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT TPCN Drop Shipping Warehouse Service </td> </tr></table> false Cho Thuê Kho Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng 04/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-tai-sai-gon-ho-chi-minh-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-i1310557" title="Cho Thuê Kho Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-FB1-5ACB2B.jpg" alt="Cho Thuê Kho Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho Thuê Kho Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng </td> </tr></table> false Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng, Thương Mại Điện Tử 04/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-lon-nho-tai-ho-chi-minh-co-o-ke-de-hang-si-le-thuc-pham-chuc-nang-thuong-mai-dien-tu-i1287832" title="Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng, Thương Mại Điện Tử"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/24/thumb-610-7C0D41.jpg" alt="Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng, Thương Mại Điện Tử" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng, Thương Mại Điện Tử </td> </tr></table> false Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên Vận Hành Kho-Phần Mềm Barcode 04/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-nho-lon-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-15-nhan-vien-van-hanh-kho-phan-mem-barcode-i1301929" title="Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên Vận Hành Kho-Phần Mềm Barcode"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-04D-44AA5F.jpg" alt="Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên Vận Hành Kho-Phần Mềm Barcode" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên Vận Hành Kho-Phần Mềm Barcode </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ TMĐT Drop Ship Warehouse Dropshiping Service 04/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-ho-chi-minh-co-o-ke-chua-hang-si-le-tmdt-drop-ship-warehouse-dropshiping-service-i1310529" title="Kho Lớn Nhỏ Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ TMĐT Drop Ship Warehouse Dropshiping Service"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-B82-0EDBC3.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ TMĐT Drop Ship Warehouse Dropshiping Service" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ TMĐT Drop Ship Warehouse Dropshiping Service </td> </tr></table> false Cần bán nhà xưởng Tô Hiệu 540m2 Quận Tân Phú 15/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/can-ban-nha-xuong-to-hieu-540m2-quan-tan-phu-i2050023" title="Cần bán nhà xưởng Tô Hiệu 540m2 Quận Tân Phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/22/thumb-BF0-BCD674.jpg" alt="Cần bán nhà xưởng Tô Hiệu 540m2 Quận Tân Phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán nhà xưởng Tô Hiệu 540m2 Quận Tân Phú </td> </tr></table> false Bán xưởng MT đường 12m Tân Hiệp 44. DT 17.5x50 (900m2). Giá 30 tỷ TL 11/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-xuong-mt-duong-12m-tan-hiep-44-dt-175x50-900m2-gia-30-ty-tl-i2035235" title="Bán xưởng MT đường 12m Tân Hiệp 44. DT 17.5x50 (900m2). Giá 30 tỷ TL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2021/06/02/thumb-A1B-1283CB.jpg" alt="Bán xưởng MT đường 12m Tân Hiệp 44. DT 17.5x50 (900m2). Giá 30 tỷ TL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán xưởng MT đường 12m Tân Hiệp 44. DT 17.5x50 (900m2). Giá 30 tỷ TL </td> </tr></table> false Xuất Cảnh Cần Bán Đất -Nhà Nghĩ khu đất mặt tiền QL1A tại xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận 06/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/xuat-canh-can-ban-dat-nha-nghi-khu-dat-mat-tien-ql1a-tai-xa-vinh-tan-tuy-phong-binh-thuan-i2050503" title="Xuất Cảnh Cần Bán Đất -Nhà Nghĩ khu đất mặt tiền QL1A tại xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/06/thumb-404-501208.jpg" alt="Xuất Cảnh Cần Bán Đất -Nhà Nghĩ khu đất mặt tiền QL1A tại xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Xuất Cảnh Cần Bán Đất -Nhà Nghĩ khu đất mặt tiền QL1A tại xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận </td> </tr></table> false Xuất Cảnh Cần Bán Gấp Nhà Máy Thực Phẩm: Khu CN Long Giang Tân Phước - Tiền Giang: 23/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/xuat-canh-can-ban-gap-nha-may-thuc-pham-khu-cn-long-giang-tan-phuoc-tien-giang-i2050088" title="Xuất Cảnh Cần Bán Gấp Nhà Máy Thực Phẩm: Khu CN Long Giang Tân Phước - Tiền Giang:"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/23/thumb-7A8-F45755.jpg" alt="Xuất Cảnh Cần Bán Gấp Nhà Máy Thực Phẩm: Khu CN Long Giang Tân Phước - Tiền Giang:" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Xuất Cảnh Cần Bán Gấp Nhà Máy Thực Phẩm: Khu CN Long Giang Tân Phước - Tiền Giang: </td> </tr></table> false CHO THUÊ MB - NHÀ XƯỞNG - NHÀ KHO D13/39 Phạm Văn Sáng, Vĩnh Lộc A, B CHÁNH 06/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-mb-nha-xuong-nha-kho-d1339-pham-van-sang-vinh-loc-a-b-chanh-i2049491" title="CHO THUÊ MB - NHÀ XƯỞNG - NHÀ KHO D13/39 Phạm Văn Sáng, Vĩnh Lộc A, B CHÁNH"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/06/thumb-34D-C9355E.jpg" alt="CHO THUÊ MB - NHÀ XƯỞNG - NHÀ KHO D13/39 Phạm Văn Sáng, Vĩnh Lộc A, B CHÁNH" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">CHO THUÊ MB - NHÀ XƯỞNG - NHÀ KHO D13/39 Phạm Văn Sáng, Vĩnh Lộc A, B CHÁNH </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng giá(chuẩn)Trần Đại Nghĩa,Nguyển Cửu Phú,Trần Văn Gìau(1.000m2;2.000m:5.000m2) 06/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-giachuantran-dai-nghianguyen-cuu-phutran-van-giau1000m22000m5000m2-i2049082" title="Cho thuê xưởng giá(chuẩn)Trần Đại Nghĩa,Nguyển Cửu Phú,Trần Văn Gìau(1.000m2;2.000m:5.000m2)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/25/thumb-3EF-35D6F5.jpg" alt="Cho thuê xưởng giá(chuẩn)Trần Đại Nghĩa,Nguyển Cửu Phú,Trần Văn Gìau(1.000m2;2.000m:5.000m2)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng giá(chuẩn)Trần Đại Nghĩa,Nguyển Cửu Phú,Trần Văn Gìau(1.000m2;2.000m:5.000m2) </td> </tr></table>