http://m.diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 13/08/2022 false Cần Sang Gấp Quán Phở - Cơm Trưa - Cafe , MT 2A Lương Hữu Khánh , Quận 1 02/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-quan-pho-com-trua-cafe-mt-2a-luong-huu-khanh-quan-1-i2051034" title="Cần Sang Gấp Quán Phở - Cơm Trưa - Cafe , MT 2A Lương Hữu Khánh , Quận 1"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/02/thumb-1FF-F76886.jpg" alt="Cần Sang Gấp Quán Phở - Cơm Trưa - Cafe , MT 2A Lương Hữu Khánh , Quận 1" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Sang Gấp Quán Phở - Cơm Trưa - Cafe , MT 2A Lương Hữu Khánh , Quận 1 </td> </tr></table> false Lý Do Sức Khỏe: Nên Sang Gấp Quán Ẩm Thực Chay,MT 133 Đường số 19,F. BTĐ B Bình Tân 01/08/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ly-do-suc-khoe-nen-sang-gap-quan-am-thuc-chaymt-133-duong-so-19f-btd-b-binh-tan-i2051003" title="Lý Do Sức Khỏe: Nên Sang Gấp Quán Ẩm Thực Chay,MT 133 Đường số 19,F. BTĐ B Bình Tân"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/08/01/thumb-687-8EADAF.jpg" alt="Lý Do Sức Khỏe: Nên Sang Gấp Quán Ẩm Thực Chay,MT 133 Đường số 19,F. BTĐ B Bình Tân" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Lý Do Sức Khỏe: Nên Sang Gấp Quán Ẩm Thực Chay,MT 133 Đường số 19,F. BTĐ B Bình Tân </td> </tr></table> false Chính chủ cho thuê mặt bằng riêng biệt đường Yên Đỗ Bình Thạnh 29/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-cho-thue-mat-bang-rieng-biet-duong-yen-do-binh-thanh-i2050974" title="Chính chủ cho thuê mặt bằng riêng biệt đường Yên Đỗ Bình Thạnh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/29/thumb-0BC-51FB3F.jpg" alt="Chính chủ cho thuê mặt bằng riêng biệt đường Yên Đỗ Bình Thạnh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cho thuê mặt bằng riêng biệt đường Yên Đỗ Bình Thạnh </td> </tr></table> false Chính Chủ Cần Sang Gấp Lại Câu Lạc Bộ Bida Trên Mặt Tiền Đường Tô Ký, Hóc Môn 09/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-can-sang-gap-lai-cau-lac-bo-bida-tren-mat-tien-duong-to-ky-hoc-mon-i2050578" title="Chính Chủ Cần Sang Gấp Lại Câu Lạc Bộ Bida Trên Mặt Tiền Đường Tô Ký, Hóc Môn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/09/thumb-197-324FFD.jpg" alt="Chính Chủ Cần Sang Gấp Lại Câu Lạc Bộ Bida Trên Mặt Tiền Đường Tô Ký, Hóc Môn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính Chủ Cần Sang Gấp Lại Câu Lạc Bộ Bida Trên Mặt Tiền Đường Tô Ký, Hóc Môn </td> </tr></table> false Cho thuê MB 4m x 14m 122 Hậu Giang P6 Q6 06/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mb-4m-x-14m-122-hau-giang-p6-q6-i2050501" title="Cho thuê MB 4m x 14m 122 Hậu Giang P6 Q6"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/06/thumb-A95-F05045.jpg" alt="Cho thuê MB 4m x 14m 122 Hậu Giang P6 Q6" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê MB 4m x 14m 122 Hậu Giang P6 Q6 </td> </tr></table> false Cần sang lại Mặt Bằng mặt tiền Đường Quận 8 06/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-lai-mat-bang-mat-tien-duong-quan-8-i2050498" title="Cần sang lại Mặt Bằng mặt tiền Đường Quận 8"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/06/thumb-284-832C52.jpg" alt="Cần sang lại Mặt Bằng mặt tiền Đường Quận 8" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần sang lại Mặt Bằng mặt tiền Đường Quận 8 </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng đường Phùng Văn Cung P4 Phú Nhuận 06/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-duong-phung-van-cung-p4-phu-nhuan-i2050475" title="Cho thuê mặt bằng đường Phùng Văn Cung P4 Phú Nhuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/06/thumb-900-62F4C4.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng đường Phùng Văn Cung P4 Phú Nhuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng đường Phùng Văn Cung P4 Phú Nhuận </td> </tr></table> false Cần Sang Gấp Cần sang quán nhậu + hát với nhau ,MT 195 Tây Thạnh, F. Tây Thạnh, Q. Tân Phú 04/07/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/can-sang-gap-can-sang-quan-nhau-hat-voi-nhau-mt-195-tay-thanh-f-tay-thanh-q-tan-phu-i2050417" title="Cần Sang Gấp Cần sang quán nhậu + hát với nhau ,MT 195 Tây Thạnh, F. Tây Thạnh, Q. Tân Phú"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/07/04/thumb-000-9C2DFD.jpg" alt="Cần Sang Gấp Cần sang quán nhậu + hát với nhau ,MT 195 Tây Thạnh, F. Tây Thạnh, Q. Tân Phú" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Sang Gấp Cần sang quán nhậu + hát với nhau ,MT 195 Tây Thạnh, F. Tây Thạnh, Q. Tân Phú </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng làm văn phòng quận 6 29/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-lam-van-phong-quan-6-i2050077" title="Cho thuê mặt bằng làm văn phòng quận 6"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/23/thumb-38E-F9B449.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng làm văn phòng quận 6" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng làm văn phòng quận 6 </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng 166 Trần Thị Ngôi P4 Q8 23/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-166-tran-thi-ngoi-p4-q8-i2050056" title="Cho thuê mặt bằng 166 Trần Thị Ngôi P4 Q8"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/23/thumb-AF6-D1FDBB.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng 166 Trần Thị Ngôi P4 Q8" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng 166 Trần Thị Ngôi P4 Q8 </td> </tr></table> false Chuyển Công Tác Nên Cần Sang Gấp: Sang nhượng lại cửa hàng Trái Cây Sạch tại Quận 7: 20/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chuyen-cong-tac-nen-can-sang-gap-sang-nhuong-lai-cua-hang-trai-cay-sach-tai-quan-7-i2049932" title="Chuyển Công Tác Nên Cần Sang Gấp: Sang nhượng lại cửa hàng Trái Cây Sạch tại Quận 7:"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/20/thumb-F6D-EA4FA5.jpg" alt="Chuyển Công Tác Nên Cần Sang Gấp: Sang nhượng lại cửa hàng Trái Cây Sạch tại Quận 7:" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuyển Công Tác Nên Cần Sang Gấp: Sang nhượng lại cửa hàng Trái Cây Sạch tại Quận 7: </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng tầng trệt + lầu 1 giá 16tr 06/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-tang-tret-lau-1-gia-16tr-i2049489" title="Cho thuê mặt bằng tầng trệt + lầu 1 giá 16tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/06/thumb-5CB-3D6D84.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng tầng trệt + lầu 1 giá 16tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng tầng trệt + lầu 1 giá 16tr </td> </tr></table> false Cần Cho Thuê Cây Xăng Gấp: Cửa hàng cấp 2Quốc Lộ 25, thị trấn Phú Hoà, Phú Hoà,Phú Yên 05/06/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/can-cho-thue-cay-xang-gap-cua-hang-cap-2quoc-lo-25-thi-tran-phu-hoa-phu-hoaphu-yen-i2049477" title="Cần Cho Thuê Cây Xăng Gấp: Cửa hàng cấp 2Quốc Lộ 25, thị trấn Phú Hoà, Phú Hoà,Phú Yên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/06/05/thumb-463-5EA3D0.jpg" alt="Cần Cho Thuê Cây Xăng Gấp: Cửa hàng cấp 2Quốc Lộ 25, thị trấn Phú Hoà, Phú Hoà,Phú Yên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Cho Thuê Cây Xăng Gấp: Cửa hàng cấp 2Quốc Lộ 25, thị trấn Phú Hoà, Phú Hoà,Phú Yên </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng kinh doanh ngay mặt tiền quốc lộ 22 giá rẻ 17/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-ngay-mat-tien-quoc-lo-22-gia-re-i2048793" title="Cho thuê mặt bằng kinh doanh ngay mặt tiền quốc lộ 22 giá rẻ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/17/thumb-4D6-586D46.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng kinh doanh ngay mặt tiền quốc lộ 22 giá rẻ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng kinh doanh ngay mặt tiền quốc lộ 22 giá rẻ </td> </tr></table> false Chính chủ bán mặt bằng thương mại tầng 4 chung cư La Astoria 3 17/05/2022 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/chinh-chu-ban-mat-bang-thuong-mai-tang-4-chung-cu-la-astoria-3-i2048780" title="Chính chủ bán mặt bằng thương mại tầng 4 chung cư La Astoria 3"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2022/05/17/thumb-FF0-39E19C.jpg" alt="Chính chủ bán mặt bằng thương mại tầng 4 chung cư La Astoria 3" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ bán mặt bằng thương mại tầng 4 chung cư La Astoria 3 </td> </tr></table>