http://m.diaoconline.vn Tài chính pháp lý - Doanh nghiệp địa ốc DiaOcOnline.vn 03/12/2023 false Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát 17/05/2017 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-thiet-ke-xay-dung-kien-phat-i1607/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2017/05/17/logo-F9F-cong-ty-tnhh-thiet-ke-xay-dung-kien-phat.jpg" alt="Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Kiến Phát" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><title></title> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="748"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" ... </td> </tr></table> false Công Ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 12/08/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-luat-tnhh-giai-phap-viet-i1498/gioi-thieu" title="Công Ty Luật TNHH Giải Pháp Việt"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/08/12/logo-7E1-cong-ty-luat-tnhh-giai-phap-viet.jpg" alt="Công Ty Luật TNHH Giải Pháp Việt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="4186" id="Table_01" width="748"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" ... </td> </tr></table> false Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Saigon LandHouse 25/07/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-co-phan-thuong-mai-dich-vu-saigon-landhouse-i1496/gioi-thieu" title="Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Saigon LandHouse"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/07/25/logo-739-cong-ty-tnhh-thuong-mai-dich-vu-saigon-landhouse.jpg" alt="Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Saigon LandHouse" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><p> <span style="font-size:14px;"><u><strong>Tên giao dịch</strong></u>:<strong> SAIGON LANDHOUSE SERVICE TRADING COMPANY LIMITED</strong></span></p> <p> <span style="font-size:14px;">- Địa chỉ ... </td> </tr></table> false Công Ty Luật TNHH Gia Phạm 09/07/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-luat-tnhh-gia-pham-i1495/gioi-thieu" title="Công Ty Luật TNHH Gia Phạm"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/07/09/logo-79E-cong-ty-luat-tnhh-gia-pham.jpg" alt="Công Ty Luật TNHH Gia Phạm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="748"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/07/09/108-GiaPham_lawyer_01.jpg" ... </td> </tr></table> false Công ty luật TNHH Đức An 24/03/2014 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-luat-tnhh-duc-an-i1491/gioi-thieu" title="Công ty luật TNHH Đức An"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/03/24/logo-399-cong-ty-luat-tnhh-duc-an.jpg" alt="Công ty luật TNHH Đức An" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="2549" width="748"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2014/03/24/7D6-gioithieu_01.jpg" ... </td> </tr></table> false Công ty TNHH Thẩm định - Giám định Trí Việt 06/08/2013 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-tnhh-tham-dinh-giam-dinh-tri-viet-i1480/gioi-thieu" title="Công ty TNHH Thẩm định - Giám định Trí Việt"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2013/08/06/logo-0B7-cong-ty-tnhh-tham-dinh-giam-dinh-tri-viet.jpg" alt="Công ty TNHH Thẩm định - Giám định Trí Việt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="748"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" height="78" ... </td> </tr></table> false Công ty Luật ANVLAW 27/09/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-luat-anvlaw-i1444/gioi-thieu" title="Công ty Luật ANVLAW"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/09/27_Diaoconline_ANVLaw_75x75.jpg" alt="Công ty Luật ANVLAW" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" background-color:#0069a2; font:12px Arial, Helvetica, sans-serif; line-height:18px; color:#FFF;"> <tbody> <tr> ... </td> </tr></table> false Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) 21/06/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi-shb-i1361/gioi-thieu" title="Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/06/21_Diaoconline_SHB_75x75.jpg" alt="Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Ngân hàng TMCP Đại Á 21/05/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/ngan-hang-tmcp-dai-a-i1337/gioi-thieu" title="Ngân hàng TMCP Đại Á"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/05/21_Diaoconline_DaiABank_75x75.jpg" alt="Ngân hàng TMCP Đại Á" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Ngân hàng Liên doanh Citibank Việt Nam 18/05/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/ngan-hang-lien-doanh-citibank-viet-nam-i1333/gioi-thieu" title="Ngân hàng Liên doanh Citibank Việt Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/05/18_Diaoconline_Citibank_75x75.jpg" alt="Ngân hàng Liên doanh Citibank Việt Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 07/05/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/ngan-hang-tmcp-xang-dau-petrolimex-i1328/gioi-thieu" title="Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/05/07_Diaoconline_PGBank_75x75.jpg" alt="Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam 20/04/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/ngan-hang-tnhh-mtv-hsbc-viet-nam-i1322/gioi-thieu" title="Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/04/20_DiaOcOnline_HSBC_75x75.jpg" alt="Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam 20/04/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/ngan-hang-tnhh-mtv-standard-chartered-viet-nam-i1321/gioi-thieu" title="Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/04/20_DiaOcOnline_StandardChartered_75x75.jpg" alt="Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Ngân hàng TMCP Tiên Phong 13/03/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/ngan-hang-tmcp-tien-phong-i1311/gioi-thieu" title="Ngân hàng TMCP Tiên Phong"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/03/13_Diaoconline_TienPhongBank_75x75.jpg" alt="Ngân hàng TMCP Tiên Phong" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Ngân hàng TMCP Bản Việt 13/03/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/ngan-hang-tmcp-ban-viet-i1310/gioi-thieu" title="Ngân hàng TMCP Bản Việt"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/03/13_Diaoconline_VietCapitalBank_75x75.jpg" alt="Ngân hàng TMCP Bản Việt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Văn phòng Luật sư Giải Phóng 03/01/2012 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/van-phong-luat-su-giai-phong-i1285/gioi-thieu" title="Văn phòng Luật sư Giải Phóng"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2012/01/03_Diaoconline_LuatGiaiPhong_75x75.jpg" alt="Văn phòng Luật sư Giải Phóng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="1794" id="Table_01" width="748"> <tbody> <tr> <td> <img alt="" ... </td> </tr></table> false Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh 30/12/2011 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/cong-ty-luat-hop-danh-thien-thanh-i1282/gioi-thieu" title="Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh"><img src="http://image.diaoconline.vn/doanh-nghiep/2013/06/03/logo-389-cong-ty-luat-hop-danh-thien-thanh.jpg" alt="Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font:13px Tahoma; color:#FFFFFF; line-height:20px; text-align:justify; background-color:#570303;" ... </td> </tr></table> false Ngân hàng TMCP Phương Tây 26/10/2011 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/ngan-hang-tmcp-phuong-tay-i1252/gioi-thieu" title="Ngân hàng TMCP Phương Tây"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2011/10/26_Diaoconline_WB_75x75.jpg" alt="Ngân hàng TMCP Phương Tây" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table> false Ngân hàng TMCP Đại Dương 23/09/2011 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/ngan-hang-tmcp-dai-duong-i1239/gioi-thieu" title="Ngân hàng TMCP Đại Dương"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2011/09/23_Diaoconline_Oceanbank_75x75.jpg" alt="Ngân hàng TMCP Đại Dương" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000; ... </td> </tr></table> false Ngân hàng TMCP Việt Á 20/09/2011 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/doanh-nghiep/ngan-hang-tmcp-viet-a-i1235/gioi-thieu" title="Ngân hàng TMCP Việt Á"><img src="http://image.diaoconline.vn/CompanyImageSmall/2011/09/20_Diaoconline_VietABank_75x75.jpg" alt="Ngân hàng TMCP Việt Á" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"><table width="748px" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="font:12px Arial; line-height:18px; text-align:justify; color:#000000;"> <tbody> <tr> <td ... </td> </tr></table>