http://m.diaoconline.vn Căn hộ chung cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/11/2019 false Hưng Thịnh mở bân căn hộ LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-mo-ban-can-ho-lang-dai-hoc-quoc-gia-chi-11-tycan-lh0909686046-i1928808" title="Hưng Thịnh mở bân căn hộ LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/12/thumb-251-D01193.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bân căn hộ LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bân căn hộ LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 </td> </tr></table> false Sự kiện tháng 4 Hưng thịnh mở bán block mercury q7 chỉ 1,5 tỷ/căn pkd 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/su-kien-thang-4-hung-thinh-mo-ban-block-mercury-q7-chi-15-tycan-pkd-i1360457" title="Sự kiện tháng 4 Hưng thịnh mở bán block mercury q7 chỉ 1,5 tỷ/căn pkd "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/27/thumb-AF6-8886E3.jpg" alt="Sự kiện tháng 4 Hưng thịnh mở bán block mercury q7 chỉ 1,5 tỷ/căn pkd " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Sự kiện tháng 4 Hưng thịnh mở bán block mercury q7 chỉ 1,5 tỷ/căn pkd </td> </tr></table> false Căn hộ Thông minh quận 7 riverside chuẩn 5 sao ngay công viên 6 tỷ đô peninsula lh ck 3-18% 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-thong-minh-quan-7-riverside-chuan-5-sao-ngay-cong-vien-6-ty-do-peninsula-lh-ck-3-18-i1577579" title="Căn hộ Thông minh quận 7 riverside chuẩn 5 sao ngay công viên 6 tỷ đô peninsula lh ck 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/27/thumb-ADE-720D58.jpg" alt="Căn hộ Thông minh quận 7 riverside chuẩn 5 sao ngay công viên 6 tỷ đô peninsula lh ck 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Thông minh quận 7 riverside chuẩn 5 sao ngay công viên 6 tỷ đô peninsula lh ck 3-18% </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-mo-ban-dot-1-can-ho-ngay-lang-dai-hoc-quoc-gia-chi-11-tycan-lh0909686046-i1928804" title="Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 </td> </tr></table> false Căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 Hưng Thịnh Đặt giữ chõ 50 triệu 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-ngay-lang-dai-hoc-quoc-gia-chi-11-tycan-lh0909686046-hung-thinh-dat-giu-cho-50-trieu-i1928807" title="Căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 Hưng Thịnh Đặt giữ chõ 50 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/12/thumb-025-F0DD47.jpg" alt="Căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 Hưng Thịnh Đặt giữ chõ 50 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 Hưng Thịnh Đặt giữ chõ 50 triệu </td> </tr></table> false Căn hộ thông minh Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 + TIỆN ÍCH PKD CK 3-18% 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-thong-minh-q7-saigon-riverside-54-tien-ich-pkd-ck-3-18-i1579001" title="Căn hộ thông minh Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 + TIỆN ÍCH PKD CK 3-18%"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/20/thumb-562-4DAC73.jpg" alt="Căn hộ thông minh Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 + TIỆN ÍCH PKD CK 3-18%" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ thông minh Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 + TIỆN ÍCH PKD CK 3-18% </td> </tr></table> false Chỉ 26 tr/m2, Mở bán đợt 1 căn hộ bén du thuyền 5 sao mặt tiền đào trí q7 pkd 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chi-26-trm2-mo-ban-dot-1-can-ho-ben-du-thuyen-5-sao-mat-tien-dao-tri-q7-pkd-i1577560" title="Chỉ 26 tr/m2, Mở bán đợt 1 căn hộ bén du thuyền 5 sao mặt tiền đào trí q7 pkd "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/05/thumb-09E-E37099.jpg" alt="Chỉ 26 tr/m2, Mở bán đợt 1 căn hộ bén du thuyền 5 sao mặt tiền đào trí q7 pkd " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 26 tr/m2, Mở bán đợt 1 căn hộ bén du thuyền 5 sao mặt tiền đào trí q7 pkd </td> </tr></table> false Q7-SAIGON RIVERSIDE Bến du thuyền 5 sao 54 tiện ích CK 3-18% PKD chỉ 26 tr/m2 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/q7-saigon-riverside-ben-du-thuyen-5-sao-54-tien-ich-ck-3-18-pkd-chi-26-trm2-i1577564" title="Q7-SAIGON RIVERSIDE Bến du thuyền 5 sao 54 tiện ích CK 3-18% PKD chỉ 26 tr/m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/28/thumb-6C0-4C4C78.jpg" alt="Q7-SAIGON RIVERSIDE Bến du thuyền 5 sao 54 tiện ích CK 3-18% PKD chỉ 26 tr/m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Q7-SAIGON RIVERSIDE Bến du thuyền 5 sao 54 tiện ích CK 3-18% PKD chỉ 26 tr/m2 </td> </tr></table> false Chỉ 1.6 tỷ /2 PN căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chi-16-ty-2-pn-can-ho-q7-saigon-riverside-54-tien-ich-pkd-full-noi-that-i1578980" title="Chỉ 1.6 tỷ /2 PN căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/20/thumb-EEB-86A95B.jpg" alt="Chỉ 1.6 tỷ /2 PN căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 1.6 tỷ /2 PN căn hộ Q7-SAIGON RIVERSIDE 54 tiện ích PKD FULL nôi thất </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-mo-ban-dot-1-can-ho-ngay-lang-dai-hoc-quoc-gia-chi-11-tycan-lh0909686046-i1928806" title="Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 </td> </tr></table> false Căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn Mở bán đợt 1 LH:0909686046 đặt chỗ 50 triệu 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-ngay-lang-dai-hoc-quoc-gia-chi-11-tycan-mo-ban-dot-1-lh0909686046-dat-cho-50-trieu-i1928809" title="Căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn Mở bán đợt 1 LH:0909686046 đặt chỗ 50 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/12/thumb-3FD-05E6B3.jpg" alt="Căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn Mở bán đợt 1 LH:0909686046 đặt chỗ 50 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn Mở bán đợt 1 LH:0909686046 đặt chỗ 50 triệu </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bân căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-mo-ban-can-ho-ngay-lang-dai-hoc-quoc-gia-chi-11-tycan-lh0909686046-i1928810" title="Hưng Thịnh mở bân căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/12/thumb-E3D-6C4709.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bân căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bân căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 </td> </tr></table> false Căn hộ Q7 Đào TRÍ 40M Chỉ 1.5tỷ/căn 54+ Tiện ích PKD 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-q7-dao-tri-40m-chi-15tycan-54-tien-ich-pkd-i1334851" title="Căn hộ Q7 Đào TRÍ 40M Chỉ 1.5tỷ/căn 54+ Tiện ích PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/28/thumb-2A5-332C9C.jpg" alt="Căn hộ Q7 Đào TRÍ 40M Chỉ 1.5tỷ/căn 54+ Tiện ích PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ Q7 Đào TRÍ 40M Chỉ 1.5tỷ/căn 54+ Tiện ích PKD </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-mo-ban-dot-1-can-ho-ngay-lang-dai-hoc-quoc-gia-chi-11-tycan-lh0909686046-i1928801" title="Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/12/thumb-673-E6C8D0.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 </td> </tr></table> false Gía cạnh tranh nhất khu vực Chỉ 26 tr/m2 Căn hộ thông minh Mặt tiền Đào Trí Q7 PKD 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/gia-canh-tranh-nhat-khu-vuc-chi-26-trm2-can-ho-thong-minh-mat-tien-dao-tri-q7-pkd-i1600566" title="Gía cạnh tranh nhất khu vực Chỉ 26 tr/m2 Căn hộ thông minh Mặt tiền Đào Trí Q7 PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/05/17/thumb-7A8-0C30EE.jpg" alt="Gía cạnh tranh nhất khu vực Chỉ 26 tr/m2 Căn hộ thông minh Mặt tiền Đào Trí Q7 PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gía cạnh tranh nhất khu vực Chỉ 26 tr/m2 Căn hộ thông minh Mặt tiền Đào Trí Q7 PKD </td> </tr></table> false Chỉ 26 triệu/m2 Căn hộ đạt chuẩn 5 sao Q7 Cạnh PENINSULA 6 TỶ Đô LH CK 3-18% PKD 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chi-26-trieum2-can-ho-dat-chuan-5-sao-q7-canh-peninsula-6-ty-do-lh-ck-3-18-pkd-i1577577" title="Chỉ 26 triệu/m2 Căn hộ đạt chuẩn 5 sao Q7 Cạnh PENINSULA 6 TỶ Đô LH CK 3-18% PKD "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/03/27/thumb-7F3-6B8AE9.jpg" alt="Chỉ 26 triệu/m2 Căn hộ đạt chuẩn 5 sao Q7 Cạnh PENINSULA 6 TỶ Đô LH CK 3-18% PKD " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chỉ 26 triệu/m2 Căn hộ đạt chuẩn 5 sao Q7 Cạnh PENINSULA 6 TỶ Đô LH CK 3-18% PKD </td> </tr></table> false Đất nền sân golf 5 sao giá cực hot chỉ 12 tr/m2 lh cskh 24/24 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/dat-nen-san-golf-5-sao-gia-cuc-hot-chi-12-trm2-lh-cskh-2424-i1611652" title="Đất nền sân golf 5 sao giá cực hot chỉ 12 tr/m2 lh cskh 24/24"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/07/16/thumb-D4A-3AE7CD.jpg" alt="Đất nền sân golf 5 sao giá cực hot chỉ 12 tr/m2 lh cskh 24/24" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất nền sân golf 5 sao giá cực hot chỉ 12 tr/m2 lh cskh 24/24 </td> </tr></table> false Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/hung-thinh-mo-ban-dot-1-can-ho-ngay-lang-dai-hoc-quoc-gia-chi-11-tycan-lh0909686046-i1928805" title="Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Hưng Thịnh mở bân đợt 1 căn hộ NGAY LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA Chỉ 1.1 tỷ/căn LH:0909686046 </td> </tr></table> false căn hô view sông quận 7,thanh toán 35% còn lại trả góp 1 năm nhận nhà2018.LH 0902933653 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-view-song-quan-7thanh-toan-35-con-lai-tra-gop-1-nam-nhan-nha2018lh-0902933653-i1945654" title="căn hô view sông quận 7,thanh toán 35% còn lại trả góp 1 năm nhận nhà2018.LH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="căn hô view sông quận 7,thanh toán 35% còn lại trả góp 1 năm nhận nhà2018.LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">căn hô view sông quận 7,thanh toán 35% còn lại trả góp 1 năm nhận nhà2018.LH 0902933653 </td> </tr></table> false căn hô view sông quận 7,thanh toán 35% còn lại trả góp 1,5 năm.LH 0902933653 20/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-view-song-quan-7thanh-toan-35-con-lai-tra-gop-15-namlh-0902933653-i1945655" title="căn hô view sông quận 7,thanh toán 35% còn lại trả góp 1,5 năm.LH 0902933653"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/can-ho-chung-cu.jpg" alt="căn hô view sông quận 7,thanh toán 35% còn lại trả góp 1,5 năm.LH 0902933653" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">căn hô view sông quận 7,thanh toán 35% còn lại trả góp 1,5 năm.LH 0902933653 </td> </tr></table>