http://m.diaoconline.vn Căn hộ chung cư - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/09/2020 false Rổ hàng Emerald - Celadon City - giá tốt 2PN - 71m2 - 3,15 tỷ (bao thuế phí) TT 50% 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ro-hang-emerald-celadon-city-gia-tot-2pn-71m2-315-ty-bao-thue-phi-tt-50-0932424238-i1931148" title="Rổ hàng Emerald - Celadon City - giá tốt 2PN - 71m2 - 3,15 tỷ (bao thuế phí) TT 50% 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/19/thumb-040-7BB724.jpg" alt="Rổ hàng Emerald - Celadon City - giá tốt 2PN - 71m2 - 3,15 tỷ (bao thuế phí) TT 50% 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Rổ hàng Emerald - Celadon City - giá tốt 2PN - 71m2 - 3,15 tỷ (bao thuế phí) TT 50% 0932424238 </td> </tr></table> false Bán nhanh căn Duplex - 112m2 - được PTTT sĩ nhận nhà 50%, được trả chậm 50% giao nhà giá 4,3 ty 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ban-nhanh-can-duplex-112m2-duoc-pttt-si-nhan-nha-50-duoc-tra-cham-50-giao-nha-gia-43-ty-i1997101" title="Bán nhanh căn Duplex - 112m2 - được PTTT sĩ nhận nhà 50%, được trả chậm 50% giao nhà giá 4,3 ty"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/03/thumb-62E-C0F3B3.jpg" alt="Bán nhanh căn Duplex - 112m2 - được PTTT sĩ nhận nhà 50%, được trả chậm 50% giao nhà giá 4,3 ty" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán nhanh căn Duplex - 112m2 - được PTTT sĩ nhận nhà 50%, được trả chậm 50% giao nhà giá 4,3 ty </td> </tr></table> false Để lại căn offictel lớn nhất Charmington La Pointe Q10, Cao Thắng, 40m2/1,6 tỷ nhà mới, 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/de-lai-can-offictel-lon-nhat-charmington-la-pointe-q10-cao-thang-40m216-ty-nha-moi-0932424238-i1854219" title="Để lại căn offictel lớn nhất Charmington La Pointe Q10, Cao Thắng, 40m2/1,6 tỷ nhà mới, 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/07/thumb-CBE-72CFA9.jpg" alt="Để lại căn offictel lớn nhất Charmington La Pointe Q10, Cao Thắng, 40m2/1,6 tỷ nhà mới, 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Để lại căn offictel lớn nhất Charmington La Pointe Q10, Cao Thắng, 40m2/1,6 tỷ nhà mới, 0932424238 </td> </tr></table> false Offictel Charmington 35m2/1,45 tỷ, 40m2/1,6 tỷ, 51m2/2,4 tỷ, 70m2/3,2 tỷ ở ngay Q10 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/offictel-charmington-35m2145-ty-40m216-ty-51m224-ty-70m232-ty-o-ngay-q10-0932424238-i1855559" title="Offictel Charmington 35m2/1,45 tỷ, 40m2/1,6 tỷ, 51m2/2,4 tỷ, 70m2/3,2 tỷ ở ngay Q10 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-E36-05DA0B.jpg" alt="Offictel Charmington 35m2/1,45 tỷ, 40m2/1,6 tỷ, 51m2/2,4 tỷ, 70m2/3,2 tỷ ở ngay Q10 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Offictel Charmington 35m2/1,45 tỷ, 40m2/1,6 tỷ, 51m2/2,4 tỷ, 70m2/3,2 tỷ ở ngay Q10 0932424238 </td> </tr></table> false Chung cư cao thắng Quận 10 - Offictel - 30m2 - 1,45 tỷ, 51m2 - 2,4 tỷ ở ngay 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chung-cu-cao-thang-quan-10-offictel-30m2-145-ty-51m2-24-ty-o-ngay-0932424238-i1997733" title="Chung cư cao thắng Quận 10 - Offictel - 30m2 - 1,45 tỷ, 51m2 - 2,4 tỷ ở ngay 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/07/thumb-13E-9128E3.jpg" alt="Chung cư cao thắng Quận 10 - Offictel - 30m2 - 1,45 tỷ, 51m2 - 2,4 tỷ ở ngay 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chung cư cao thắng Quận 10 - Offictel - 30m2 - 1,45 tỷ, 51m2 - 2,4 tỷ ở ngay 0932424238 </td> </tr></table> false Rổ hàng Căn hộ Charmington Lapointe Cao thắng - Q.10 - 30m2-1,45ty 51m2-2,4 tỷ 0932 424 238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ro-hang-can-ho-charmington-lapointe-cao-thang-q10-30m2-145ty-51m2-24-ty-0932-424-238-i1925617" title="Rổ hàng Căn hộ Charmington Lapointe Cao thắng - Q.10 - 30m2-1,45ty 51m2-2,4 tỷ 0932 424 238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/10/05/thumb-80A-42CC9E.jpg" alt="Rổ hàng Căn hộ Charmington Lapointe Cao thắng - Q.10 - 30m2-1,45ty 51m2-2,4 tỷ 0932 424 238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Rổ hàng Căn hộ Charmington Lapointe Cao thắng - Q.10 - 30m2-1,45ty 51m2-2,4 tỷ 0932 424 238 </td> </tr></table> false Căn góc 2PN, 71m2 tầng thấp 2,65tỷ, 1PN, 49m2, 2,1 tỷ vô ở ngay nhà mới, MP 2 năm PQL 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-goc-2pn-71m2-tang-thap-265ty-1pn-49m2-21-ty-vo-o-ngay-nha-moi-mp-2-nam-pql-i1853785" title="Căn góc 2PN, 71m2 tầng thấp 2,65tỷ, 1PN, 49m2, 2,1 tỷ vô ở ngay nhà mới, MP 2 năm PQL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-1EB-18117E.jpg" alt="Căn góc 2PN, 71m2 tầng thấp 2,65tỷ, 1PN, 49m2, 2,1 tỷ vô ở ngay nhà mới, MP 2 năm PQL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn góc 2PN, 71m2 tầng thấp 2,65tỷ, 1PN, 49m2, 2,1 tỷ vô ở ngay nhà mới, MP 2 năm PQL </td> </tr></table> false Chung cư Tân Phú - Đầm Sen, căn góc 2PN Carillon 5, 71m2, 2,65 tỷ TB, TPbank hỗ trợ 70% 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chung-cu-tan-phu-dam-sen-can-goc-2pn-carillon-5-71m2-265-ty-tb-tpbank-ho-tro-70-0932424238-i1855554" title="Chung cư Tân Phú - Đầm Sen, căn góc 2PN Carillon 5, 71m2, 2,65 tỷ TB, TPbank hỗ trợ 70% 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/11/thumb-F5C-30620D.jpg" alt="Chung cư Tân Phú - Đầm Sen, căn góc 2PN Carillon 5, 71m2, 2,65 tỷ TB, TPbank hỗ trợ 70% 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chung cư Tân Phú - Đầm Sen, căn góc 2PN Carillon 5, 71m2, 2,65 tỷ TB, TPbank hỗ trợ 70% 0932424238 </td> </tr></table> false Carillon 5 49m2/2,1 tỷ, 71m2/2,65 tỷ, nhà mới vô ở ngay sang tên HĐMB công chứng, 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/carillon-5-49m221-ty-71m2265-ty-nha-moi-vo-o-ngay-sang-ten-hdmb-cong-chung-0932424238-i1853810" title="Carillon 5 49m2/2,1 tỷ, 71m2/2,65 tỷ, nhà mới vô ở ngay sang tên HĐMB công chứng, 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-2E1-DF3230.jpg" alt="Carillon 5 49m2/2,1 tỷ, 71m2/2,65 tỷ, nhà mới vô ở ngay sang tên HĐMB công chứng, 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Carillon 5 49m2/2,1 tỷ, 71m2/2,65 tỷ, nhà mới vô ở ngay sang tên HĐMB công chứng, 0932424238 </td> </tr></table> false Căn hộ 1PN -53M2 -2,45 TỶ - 63M2 -2,9 TỶ - KHU EMERALD - nhà mới bank cho vay-70% 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/can-ho-1pn-53m2-245-ty-63m2-29-ty-khu-emerald-nha-moi-bank-cho-vay-70-0932424238-i1949144" title="Căn hộ 1PN -53M2 -2,45 TỶ - 63M2 -2,9 TỶ - KHU EMERALD - nhà mới bank cho vay-70% 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/25/thumb-57B-84D8CA.jpg" alt="Căn hộ 1PN -53M2 -2,45 TỶ - 63M2 -2,9 TỶ - KHU EMERALD - nhà mới bank cho vay-70% 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn hộ 1PN -53M2 -2,45 TỶ - 63M2 -2,9 TỶ - KHU EMERALD - nhà mới bank cho vay-70% 0932424238 </td> </tr></table> false Rổ hàng khu Emerald - 53m2 -2,45 tỷ , 63m2 - 2,9 tỷ - 71m2 -3,15 tỷ - chính chủ - 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/ro-hang-khu-emerald-53m2-245-ty-63m2-29-ty-71m2-315-ty-chinh-chu-0932424238-i1949139" title="Rổ hàng khu Emerald - 53m2 -2,45 tỷ , 63m2 - 2,9 tỷ - 71m2 -3,15 tỷ - chính chủ - 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/25/thumb-494-EFB4A4.jpg" alt="Rổ hàng khu Emerald - 53m2 -2,45 tỷ , 63m2 - 2,9 tỷ - 71m2 -3,15 tỷ - chính chủ - 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Rổ hàng khu Emerald - 53m2 -2,45 tỷ , 63m2 - 2,9 tỷ - 71m2 -3,15 tỷ - chính chủ - 0932424238 </td> </tr></table> false Carillon 5- 49m2/2,1 tỷ, 71m2/2,65 tỷ, chuyển nhượng HĐMB công chứng, NH hỗ trợ 70% 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/carillon-5-49m221-ty-71m2265-ty-chuyen-nhuong-hdmb-cong-chung-nh-ho-tro-70-0932424238-i1853790" title="Carillon 5- 49m2/2,1 tỷ, 71m2/2,65 tỷ, chuyển nhượng HĐMB công chứng, NH hỗ trợ 70% 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-A6F-157031.jpg" alt="Carillon 5- 49m2/2,1 tỷ, 71m2/2,65 tỷ, chuyển nhượng HĐMB công chứng, NH hỗ trợ 70% 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Carillon 5- 49m2/2,1 tỷ, 71m2/2,65 tỷ, chuyển nhượng HĐMB công chứng, NH hỗ trợ 70% 0932424238 </td> </tr></table> false Một số căn offictel Quận 10 33m2/1,5 tỷ, 40m2/1,63 tỷ, 30m2/1,45 tỷ nhà mới vô ở ngay đủ tiện nghi 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/mot-so-can-offictel-quan-10-33m215-ty-40m2163-ty-30m2145-ty-nha-moi-vo-o-ngay-du-tien-nghi-i1854227" title="Một số căn offictel Quận 10 33m2/1,5 tỷ, 40m2/1,63 tỷ, 30m2/1,45 tỷ nhà mới vô ở ngay đủ tiện nghi"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/07/thumb-8AE-6647FD.jpg" alt="Một số căn offictel Quận 10 33m2/1,5 tỷ, 40m2/1,63 tỷ, 30m2/1,45 tỷ nhà mới vô ở ngay đủ tiện nghi" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Một số căn offictel Quận 10 33m2/1,5 tỷ, 40m2/1,63 tỷ, 30m2/1,45 tỷ nhà mới vô ở ngay đủ tiện nghi </td> </tr></table> false Carillon 7 - chính chủ căn 23 - 113m2 - 3PN - 2 Wc - 3,4 tỷ (căn rẻ nhất H. Đông view Đầm sen) 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/carillon-7-chinh-chu-can-23-113m2-3pn-2-wc-34-ty-can-re-nhat-h-dong-view-dam-sen-i1997740" title="Carillon 7 - chính chủ căn 23 - 113m2 - 3PN - 2 Wc - 3,4 tỷ (căn rẻ nhất H. Đông view Đầm sen)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/07/thumb-72C-57B5A5.jpg" alt="Carillon 7 - chính chủ căn 23 - 113m2 - 3PN - 2 Wc - 3,4 tỷ (căn rẻ nhất H. Đông view Đầm sen)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Carillon 7 - chính chủ căn 23 - 113m2 - 3PN - 2 Wc - 3,4 tỷ (căn rẻ nhất H. Đông view Đầm sen) </td> </tr></table> false Căn 71m2 - khu Emerald - Full nt có bếp +rèm+ máy lanh -2pn-2wc - 12tr/tháng nhà mới view nội khu 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/can-71m2-khu-emerald-full-nt-co-bep-rem-may-lanh-2pn-2wc-12trthang-nha-moi-view-noi-khu-i1996696" title="Căn 71m2 - khu Emerald - Full nt có bếp +rèm+ máy lanh -2pn-2wc - 12tr/tháng nhà mới view nội khu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/02/thumb-51F-82DCA8.jpg" alt="Căn 71m2 - khu Emerald - Full nt có bếp +rèm+ máy lanh -2pn-2wc - 12tr/tháng nhà mới view nội khu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Căn 71m2 - khu Emerald - Full nt có bếp +rèm+ máy lanh -2pn-2wc - 12tr/tháng nhà mới view nội khu </td> </tr></table> false Chung cư Carillon 7- Đầm Sen- chỉ 34tr/m2 (DT 48m2 - 71m2 - 86m2 - 105m2) 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/chung-cu-carillon-7-dam-sen-chi-34trm2-dt-48m2-71m2-86m2-105m2-0932424238-i1853802" title="Chung cư Carillon 7- Đầm Sen- chỉ 34tr/m2 (DT 48m2 - 71m2 - 86m2 - 105m2) 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-D48-4CBC2D.jpg" alt="Chung cư Carillon 7- Đầm Sen- chỉ 34tr/m2 (DT 48m2 - 71m2 - 86m2 - 105m2) 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chung cư Carillon 7- Đầm Sen- chỉ 34tr/m2 (DT 48m2 - 71m2 - 86m2 - 105m2) 0932424238 </td> </tr></table> false Carillon 7, Tân Phú - 1PN/1,88 tỷ, 2PN 70m2/2,35 tỷ, 3PN 87m2/ 2,75 tỷ, MP 2 năm PQL 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/carillon-7-tan-phu-1pn188-ty-2pn-70m2235-ty-3pn-87m2-275-ty-mp-2-nam-pql-0932424238-i1854245" title="Carillon 7, Tân Phú - 1PN/1,88 tỷ, 2PN 70m2/2,35 tỷ, 3PN 87m2/ 2,75 tỷ, MP 2 năm PQL 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/07/thumb-BCC-442B57.jpg" alt="Carillon 7, Tân Phú - 1PN/1,88 tỷ, 2PN 70m2/2,35 tỷ, 3PN 87m2/ 2,75 tỷ, MP 2 năm PQL 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Carillon 7, Tân Phú - 1PN/1,88 tỷ, 2PN 70m2/2,35 tỷ, 3PN 87m2/ 2,75 tỷ, MP 2 năm PQL 0932424238 </td> </tr></table> false Cần cho thuê 53m2 - khu emerald - full nội thất như hình- 10tr/tháng , hỗ trợ còn thương lượng 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/can-cho-thue-53m2-khu-emerald-full-noi-that-nhu-hinh-10trthang-ho-tro-con-thuong-luong-i1996698" title="Cần cho thuê 53m2 - khu emerald - full nội thất như hình- 10tr/tháng , hỗ trợ còn thương lượng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/02/thumb-0F0-DD956B.jpg" alt="Cần cho thuê 53m2 - khu emerald - full nội thất như hình- 10tr/tháng , hỗ trợ còn thương lượng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần cho thuê 53m2 - khu emerald - full nội thất như hình- 10tr/tháng , hỗ trợ còn thương lượng </td> </tr></table> false Carillon 7 - Căn 66m2 2,15 tỷ, 105m2 3,3 tỷ, 71m2 2,35tỷ - TT dài hạn MP 2 năm PQL, 0932424238 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-can-ho-chung-cu-c8/carillon-7-can-66m2-215-ty-105m2-33-ty-71m2-235ty-tt-dai-han-mp-2-nam-pql-0932424238-i1853806" title="Carillon 7 - Căn 66m2 2,15 tỷ, 105m2 3,3 tỷ, 71m2 2,35tỷ - TT dài hạn MP 2 năm PQL, 0932424238"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/06/06/thumb-ED7-CF62D7.jpg" alt="Carillon 7 - Căn 66m2 2,15 tỷ, 105m2 3,3 tỷ, 71m2 2,35tỷ - TT dài hạn MP 2 năm PQL, 0932424238" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Carillon 7 - Căn 66m2 2,15 tỷ, 105m2 3,3 tỷ, 71m2 2,35tỷ - TT dài hạn MP 2 năm PQL, 0932424238 </td> </tr></table> false Cho thuê căn Duplex - 98m2 - full nội thất - 17tr/tháng- nhà mới, view công viên nội khu chính chủ 20/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-can-ho-chung-cu-c8/cho-thue-can-duplex-98m2-full-noi-that-17trthang-nha-moi-view-cong-vien-noi-khu-chinh-chu-i1997297" title="Cho thuê căn Duplex - 98m2 - full nội thất - 17tr/tháng- nhà mới, view công viên nội khu chính chủ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/04/thumb-350-0F03D5.jpg" alt="Cho thuê căn Duplex - 98m2 - full nội thất - 17tr/tháng- nhà mới, view công viên nội khu chính chủ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê căn Duplex - 98m2 - full nội thất - 17tr/tháng- nhà mới, view công viên nội khu chính chủ </td> </tr></table>