http://m.diaoconline.vn Đất lâm nghiệp - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 20/09/2020 false Cần tiền bán gấp lô đất 1540m (18x83m) shr, liền kề kcn becamex, dân cư đông, giá 560 triêu 28/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-tien-ban-gap-lo-dat-1540m-18x83m-shr-lien-ke-kcn-becamex-dan-cu-dong-gia-560-trieu-i2001523" title="Cần tiền bán gấp lô đất 1540m (18x83m) shr, liền kề kcn becamex, dân cư đông, giá 560 triêu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/27/thumb-A2F-FF4444.jpg" alt="Cần tiền bán gấp lô đất 1540m (18x83m) shr, liền kề kcn becamex, dân cư đông, giá 560 triêu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền bán gấp lô đất 1540m (18x83m) shr, liền kề kcn becamex, dân cư đông, giá 560 triêu </td> </tr></table> false Đất sổ sẵn nằm trong lòng khu công nghiệp, 748m2 giá chỉ 316 triệu 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/dat-so-san-nam-trong-long-khu-cong-nghiep-748m2-gia-chi-316-trieu-i2000927" title="Đất sổ sẵn nằm trong lòng khu công nghiệp, 748m2 giá chỉ 316 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/23/thumb-787-8691B5.jpg" alt="Đất sổ sẵn nằm trong lòng khu công nghiệp, 748m2 giá chỉ 316 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất sổ sẵn nằm trong lòng khu công nghiệp, 748m2 giá chỉ 316 triệu </td> </tr></table> false Bán đất xây trọ ngay cạnh khu công nghiệp Becamex, 1480m2/ 460tr, sổ riêng 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-dat-xay-tro-ngay-canh-khu-cong-nghiep-becamex-1480m2-460tr-so-rieng-i2000813" title="Bán đất xây trọ ngay cạnh khu công nghiệp Becamex, 1480m2/ 460tr, sổ riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/22/thumb-03C-D2F488.jpg" alt="Bán đất xây trọ ngay cạnh khu công nghiệp Becamex, 1480m2/ 460tr, sổ riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất xây trọ ngay cạnh khu công nghiệp Becamex, 1480m2/ 460tr, sổ riêng </td> </tr></table> false Thiếu nợ ngân hàng cần bán gấp lô đất ở mặt tiền 12m dt 773m2 giá 350 triệu 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/thieu-no-ngan-hang-can-ban-gap-lo-dat-o-mat-tien-12m-dt-773m2-gia-350-trieu-i2000801" title="Thiếu nợ ngân hàng cần bán gấp lô đất ở mặt tiền 12m dt 773m2 giá 350 triệu"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/22/thumb-999-57C974.jpg" alt="Thiếu nợ ngân hàng cần bán gấp lô đất ở mặt tiền 12m dt 773m2 giá 350 triệu" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thiếu nợ ngân hàng cần bán gấp lô đất ở mặt tiền 12m dt 773m2 giá 350 triệu </td> </tr></table> false Bán đất xây trọ ngay cạnh khu công nghiệp Becamex, 1000m2/ 350tr, sổ riêng 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-dat-xay-tro-ngay-canh-khu-cong-nghiep-becamex-1000m2-350tr-so-rieng-i1996712" title="Bán đất xây trọ ngay cạnh khu công nghiệp Becamex, 1000m2/ 350tr, sổ riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/02/thumb-C3B-0F1BF2.jpg" alt="Bán đất xây trọ ngay cạnh khu công nghiệp Becamex, 1000m2/ 350tr, sổ riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất xây trọ ngay cạnh khu công nghiệp Becamex, 1000m2/ 350tr, sổ riêng </td> </tr></table> false Bán đất 1000M2 SHR Thuộc Vành đai KCN Becamex Chỉ 310 Triệu/sào sổ hồng riêng 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-dat-1000m2-shr-thuoc-vanh-dai-kcn-becamex-chi-310-trieusao-so-hong-rieng-i1998748" title="Bán đất 1000M2 SHR Thuộc Vành đai KCN Becamex Chỉ 310 Triệu/sào sổ hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Bán đất 1000M2 SHR Thuộc Vành đai KCN Becamex Chỉ 310 Triệu/sào sổ hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất 1000M2 SHR Thuộc Vành đai KCN Becamex Chỉ 310 Triệu/sào sổ hồng riêng </td> </tr></table> false Bán đất 1000M2 SHR Thuộc Vành đai KCN Becamex Chỉ 410 Triệu/sào SHR Bao Sổ 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-dat-1000m2-shr-thuoc-vanh-dai-kcn-becamex-chi-410-trieusao-shr-bao-so-i1998981" title="Bán đất 1000M2 SHR Thuộc Vành đai KCN Becamex Chỉ 410 Triệu/sào SHR Bao Sổ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/14/thumb-F83-336B69.jpg" alt="Bán đất 1000M2 SHR Thuộc Vành đai KCN Becamex Chỉ 410 Triệu/sào SHR Bao Sổ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất 1000M2 SHR Thuộc Vành đai KCN Becamex Chỉ 410 Triệu/sào SHR Bao Sổ </td> </tr></table> false Đất Xây Trọ Ngay Khu Công Nghiệp Becamex-sổ Hồng Riêng-bao Xây Dựng 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/dat-xay-tro-ngay-khu-cong-nghiep-becamex-so-hong-rieng-bao-xay-dung-i1998983" title="Đất Xây Trọ Ngay Khu Công Nghiệp Becamex-sổ Hồng Riêng-bao Xây Dựng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/14/thumb-8A0-4A6315.jpg" alt="Đất Xây Trọ Ngay Khu Công Nghiệp Becamex-sổ Hồng Riêng-bao Xây Dựng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Xây Trọ Ngay Khu Công Nghiệp Becamex-sổ Hồng Riêng-bao Xây Dựng </td> </tr></table> false Tôi Có Lô đất 1017M2, Giá Bán 590 Triệu, Quanh Vành đai KCN Becamex SH Riêng, đường nhựa 12m 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/toi-co-lo-dat-1017m2-gia-ban-590-trieu-quanh-vanh-dai-kcn-becamex-sh-rieng-duong-nhua-12m-i1999010" title="Tôi Có Lô đất 1017M2, Giá Bán 590 Triệu, Quanh Vành đai KCN Becamex SH Riêng, đường nhựa 12m"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/14/thumb-BA2-88A4D5.jpg" alt="Tôi Có Lô đất 1017M2, Giá Bán 590 Triệu, Quanh Vành đai KCN Becamex SH Riêng, đường nhựa 12m" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi Có Lô đất 1017M2, Giá Bán 590 Triệu, Quanh Vành đai KCN Becamex SH Riêng, đường nhựa 12m </td> </tr></table> false Gia Đình Cần Tiền Bấn Gấp Sào Đất 1000M2 Bán 420 Triệumặt Tiềnđường Nhựa 12M 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/gia-dinh-can-tien-ban-gap-sao-dat-1000m2-ban-420-trieumat-tienduong-nhua-12m-i1999115" title="Gia Đình Cần Tiền Bấn Gấp Sào Đất 1000M2 Bán 420 Triệumặt Tiềnđường Nhựa 12M"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-lam-nghiep.jpg" alt="Gia Đình Cần Tiền Bấn Gấp Sào Đất 1000M2 Bán 420 Triệumặt Tiềnđường Nhựa 12M" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Gia Đình Cần Tiền Bấn Gấp Sào Đất 1000M2 Bán 420 Triệumặt Tiềnđường Nhựa 12M </td> </tr></table> false Tôi cần tiền lo công việc công ty nên bán gấp sào đất dt 1450m (18x80) ,số hồng riêng 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/toi-can-tien-lo-cong-viec-cong-ty-nen-ban-gap-sao-dat-dt-1450m-18x80-so-hong-rieng-i1999164" title="Tôi cần tiền lo công việc công ty nên bán gấp sào đất dt 1450m (18x80) ,số hồng riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/15/thumb-4DB-B5A8C3.jpg" alt="Tôi cần tiền lo công việc công ty nên bán gấp sào đất dt 1450m (18x80) ,số hồng riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần tiền lo công việc công ty nên bán gấp sào đất dt 1450m (18x80) ,số hồng riêng </td> </tr></table> false Chính chủ cần bán lô đất vườn 764m2;ngay trung tâm hành chính, sổ riêng 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/chinh-chu-can-ban-lo-dat-vuon-764m2ngay-trung-tam-hanh-chinh-so-rieng-i1998213" title="Chính chủ cần bán lô đất vườn 764m2;ngay trung tâm hành chính, sổ riêng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/09/thumb-ECD-D4E0EB.jpg" alt="Chính chủ cần bán lô đất vườn 764m2;ngay trung tâm hành chính, sổ riêng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cần bán lô đất vườn 764m2;ngay trung tâm hành chính, sổ riêng </td> </tr></table> false Bán đất Xây Xưởng Ngay Vành đai Becamex Giá Bán 570 Triệu Diện Tích 1000M2 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-dat-xay-xuong-ngay-vanh-dai-becamex-gia-ban-570-trieu-dien-tich-1000m2-i1997238" title="Bán đất Xây Xưởng Ngay Vành đai Becamex Giá Bán 570 Triệu Diện Tích 1000M2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/04/thumb-43A-574FC1.jpg" alt="Bán đất Xây Xưởng Ngay Vành đai Becamex Giá Bán 570 Triệu Diện Tích 1000M2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất Xây Xưởng Ngay Vành đai Becamex Giá Bán 570 Triệu Diện Tích 1000M2 </td> </tr></table> false Cần bán đất sào mặt tiền đường nhựa 10m, nay tôi bán giá 420tr, sổ sẵn 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/can-ban-dat-sao-mat-tien-duong-nhua-10m-nay-toi-ban-gia-420tr-so-san-i1996759" title="Cần bán đất sào mặt tiền đường nhựa 10m, nay tôi bán giá 420tr, sổ sẵn"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/02/thumb-48B-4B0B56.jpg" alt="Cần bán đất sào mặt tiền đường nhựa 10m, nay tôi bán giá 420tr, sổ sẵn" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán đất sào mặt tiền đường nhựa 10m, nay tôi bán giá 420tr, sổ sẵn </td> </tr></table> false Bán gấp 1002m2 đất đối diện KCN Becamex, Chơn Thành chuẩn bị lên Thị Xã, 610TR, SHR 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-gap-1002m2-dat-doi-dien-kcn-becamex-chon-thanh-chuan-bi-len-thi-xa-610tr-shr-i1999638" title="Bán gấp 1002m2 đất đối diện KCN Becamex, Chơn Thành chuẩn bị lên Thị Xã, 610TR, SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/16/thumb-67E-1192FB.jpg" alt="Bán gấp 1002m2 đất đối diện KCN Becamex, Chơn Thành chuẩn bị lên Thị Xã, 610TR, SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp 1002m2 đất đối diện KCN Becamex, Chơn Thành chuẩn bị lên Thị Xã, 610TR, SHR </td> </tr></table> false Bán đất 748M2 SHR Thuộc Vành đai KCN Becamex Chỉ 390 Triệu/sào SHR 27/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ban-dat-748m2-shr-thuoc-vanh-dai-kcn-becamex-chi-390-trieusao-shr-i2000724" title="Bán đất 748M2 SHR Thuộc Vành đai KCN Becamex Chỉ 390 Triệu/sào SHR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/22/thumb-310-A9E5B4.jpg" alt="Bán đất 748M2 SHR Thuộc Vành đai KCN Becamex Chỉ 390 Triệu/sào SHR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán đất 748M2 SHR Thuộc Vành đai KCN Becamex Chỉ 390 Triệu/sào SHR </td> </tr></table> false HỒ TRÀM COMPLEX - NƠI TÁI TẠO LẠI NĂNG LƯỢNG GIÁ CHỈ TỪ 1TY6/CĂN 1PN!!! 02/07/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-lam-nghiep-c23/ho-tram-complex-noi-tai-tao-lai-nang-luong-gia-chi-tu-1ty6can-1pn-i1996560" title="HỒ TRÀM COMPLEX - NƠI TÁI TẠO LẠI NĂNG LƯỢNG GIÁ CHỈ TỪ 1TY6/CĂN 1PN!!!"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/07/01/thumb-5E0-267AB2.jpg" alt="HỒ TRÀM COMPLEX - NƠI TÁI TẠO LẠI NĂNG LƯỢNG GIÁ CHỈ TỪ 1TY6/CĂN 1PN!!!" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">HỒ TRÀM COMPLEX - NƠI TÁI TẠO LẠI NĂNG LƯỢNG GIÁ CHỈ TỪ 1TY6/CĂN 1PN!!! </td> </tr></table>