http://m.diaoconline.vn Nhà Kho - Xưởng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 27/09/2020 false Chính chủ cho thuê Kho Xưởng Gần 2000m2 mặt tiền Tân Liêm Xã Phong Phú Bình Chánh 17/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chinh-chu-cho-thue-kho-xuong-gan-2000m2-mat-tien-tan-liem-xa-phong-phu-binh-chanh-i2008587" title="Chính chủ cho thuê Kho Xưởng Gần 2000m2 mặt tiền Tân Liêm Xã Phong Phú Bình Chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/09/17/thumb-CF3-A32F9E.jpg" alt="Chính chủ cho thuê Kho Xưởng Gần 2000m2 mặt tiền Tân Liêm Xã Phong Phú Bình Chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cho thuê Kho Xưởng Gần 2000m2 mặt tiền Tân Liêm Xã Phong Phú Bình Chánh </td> </tr></table> false Chuỗi Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Shipping Warehouse Service 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chuoi-kho-nho-lon-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuc-pham-chuc-nang-tmdt-drop-shipping-warehouse-service-i1310552" title="Chuỗi Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Shipping Warehouse Service"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/17/thumb-FFD-7941E8.jpg" alt="Chuỗi Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Shipping Warehouse Service" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuỗi Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Shipping Warehouse Service </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-o-trung-tam-ho-chi-minh-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-i1310550" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/24/thumb-7AF-4D6894.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ TMĐT Drop Ship Warehouse Dropshiping Service 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-ho-chi-minh-co-o-ke-chua-hang-si-le-tmdt-drop-ship-warehouse-dropshiping-service-i1310529" title="Kho Lớn Nhỏ Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ TMĐT Drop Ship Warehouse Dropshiping Service"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-B82-0EDBC3.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ TMĐT Drop Ship Warehouse Dropshiping Service" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ TMĐT Drop Ship Warehouse Dropshiping Service </td> </tr></table> false Cho Thuê Kho Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-tai-sai-gon-ho-chi-minh-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-i1310557" title="Cho Thuê Kho Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-FB1-5ACB2B.jpg" alt="Cho Thuê Kho Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho Thuê Kho Tại Sài Gòn Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng Tại Hồ Chí Minh 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-thuc-pham-chuc-nang-tai-ho-chi-minh-i1315581" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng Tại Hồ Chí Minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-B0C-3DF2ED.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng Tại Hồ Chí Minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử Thực Phẩm Chức Năng Tại Hồ Chí Minh </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-de-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-15-nhan-vien-phan-mem-online-quan-ly-kho-tu-xa-i1306338" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/24/thumb-8F2-2694A9.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên-Phần Mềm Online Quản Lý Kho Từ Xa </td> </tr></table> false Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng, Thương Mại Điện Tử 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-kho-lon-nho-tai-ho-chi-minh-co-o-ke-de-hang-si-le-thuc-pham-chuc-nang-thuong-mai-dien-tu-i1287832" title="Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng, Thương Mại Điện Tử"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/04/24/thumb-610-7C0D41.jpg" alt="Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng, Thương Mại Điện Tử" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho Thuê Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng, Thương Mại Điện Tử </td> </tr></table> false Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên Vận Hành Kho-Phần Mềm Barcode 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-nho-lon-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuong-mai-dien-tu-15-nhan-vien-van-hanh-kho-phan-mem-barcode-i1301929" title="Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên Vận Hành Kho-Phần Mềm Barcode"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-04D-44AA5F.jpg" alt="Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên Vận Hành Kho-Phần Mềm Barcode" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Nhỏ Lớn Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thương Mại Điện Tử-15 Nhân Viên Vận Hành Kho-Phần Mềm Barcode </td> </tr></table> false Chuỗi Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT TPCN Drop Shipping Warehouse Service 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chuoi-kho-lon-nho-tai-ho-chi-minh-co-o-ke-de-hang-si-le-tmdt-tpcn-drop-shipping-warehouse-service-i1315134" title="Chuỗi Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT TPCN Drop Shipping Warehouse Service"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/04/18/thumb-A9C-84A63D.jpg" alt="Chuỗi Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT TPCN Drop Shipping Warehouse Service" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuỗi Kho Lớn Nhỏ Tại Hồ Chí Minh Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TMĐT TPCN Drop Shipping Warehouse Service </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng Thương Mại Điện Tử Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-chua-hang-si-le-thuc-pham-chuc-nang-thuong-mai-dien-tu-o-trung-tam-ho-chi-minh-i1310587" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng Thương Mại Điện Tử Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-C73-9A29CF.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng Thương Mại Điện Tử Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Chứa Hàng Sỉ Lẻ Thực Phẩm Chức Năng Thương Mại Điện Tử Ở Trung Tâm Hồ Chí Minh </td> </tr></table> false Chuối Kho Lớn Nhỏ Tại HCM Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TPCN TMĐT Drop Shipping Warehouse Service 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chuoi-kho-lon-nho-tai-hcm-co-o-ke-de-hang-si-le-tpcn-tmdt-drop-shipping-warehouse-service-i1315150" title="Chuối Kho Lớn Nhỏ Tại HCM Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TPCN TMĐT Drop Shipping Warehouse Service"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-C41-A7BDCF.jpg" alt="Chuối Kho Lớn Nhỏ Tại HCM Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TPCN TMĐT Drop Shipping Warehouse Service" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chuối Kho Lớn Nhỏ Tại HCM Có Ô Kệ Để Hàng Sỉ Lẻ TPCN TMĐT Drop Shipping Warehouse Service </td> </tr></table> false Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Tại Sài Gòn HCM Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Ship Warehouse 09/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/kho-lon-nho-co-o-ke-tai-sai-gon-hcm-chua-hang-si-le-thuc-pham-chuc-nang-tmdt-drop-ship-warehouse-i1310586" title="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Tại Sài Gòn HCM Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Ship Warehouse"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/15/thumb-EE4-933B27.jpg" alt="Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Tại Sài Gòn HCM Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Ship Warehouse" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Kho Lớn Nhỏ Có Ô Kệ Tại Sài Gòn HCM Chứa Hàng Sỉ Lẻ, Thực Phẩm Chức Năng TMĐT Drop Ship Warehouse </td> </tr></table> false Cho thuê mặt bằng làm kho xưởng, văn phòng tại KCN Tân Bình, Đường CN1, Quận Tân Phú, TP. HCM 05/09/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-mat-bang-lam-kho-xuong-van-phong-tai-kcn-tan-binh-duong-cn1-quan-tan-phu-tp-hcm-i2006475" title="Cho thuê mặt bằng làm kho xưởng, văn phòng tại KCN Tân Bình, Đường CN1, Quận Tân Phú, TP. HCM"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-xuong.jpg" alt="Cho thuê mặt bằng làm kho xưởng, văn phòng tại KCN Tân Bình, Đường CN1, Quận Tân Phú, TP. HCM" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt bằng làm kho xưởng, văn phòng tại KCN Tân Bình, Đường CN1, Quận Tân Phú, TP. HCM </td> </tr></table> false Cho thuê nhà xưởng mới xây DT 320m2 mặt tiền 75 Đường ĐHT 23 P Đông Hưng Thuận Q12 31/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-nha-xuong-moi-xay-dt-320m2-mat-tien-75-duong-dht-23-p-dong-hung-thuan-q12-i2006079" title="Cho thuê nhà xưởng mới xây DT 320m2 mặt tiền 75 Đường ĐHT 23 P Đông Hưng Thuận Q12"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/08/31/thumb-7EB-E23D58.jpg" alt="Cho thuê nhà xưởng mới xây DT 320m2 mặt tiền 75 Đường ĐHT 23 P Đông Hưng Thuận Q12" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà xưởng mới xây DT 320m2 mặt tiền 75 Đường ĐHT 23 P Đông Hưng Thuận Q12 </td> </tr></table> false Cho thuê nhà xưởng bình chánh 29/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-nha-xuong-binh-chanh-i2005488" title="Cho thuê nhà xưởng bình chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/08/26/thumb-34A-B29B72.jpg" alt="Cho thuê nhà xưởng bình chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà xưởng bình chánh </td> </tr></table> false Chính chủ cho thuê 1800m2 Kho Xưởng mới xây tại 221/18 Bình Thành P Bình Hưng Hòa B BTân 27/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chinh-chu-cho-thue-1800m2-kho-xuong-moi-xay-tai-22118-binh-thanh-p-binh-hung-hoa-b-btan-i2005581" title="Chính chủ cho thuê 1800m2 Kho Xưởng mới xây tại 221/18 Bình Thành P Bình Hưng Hòa B BTân"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/08/26/thumb-AD5-F42B90.jpg" alt="Chính chủ cho thuê 1800m2 Kho Xưởng mới xây tại 221/18 Bình Thành P Bình Hưng Hòa B BTân" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cho thuê 1800m2 Kho Xưởng mới xây tại 221/18 Bình Thành P Bình Hưng Hòa B BTân </td> </tr></table> false Chính chủ cho thuê 440m2 kinh doanh kho xưởng mặt tiền Bùi Thị Lùng Hóc Môn giá 19tr/th 26/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/chinh-chu-cho-thue-440m2-kinh-doanh-kho-xuong-mat-tien-bui-thi-lung-hoc-mon-gia-19trth-i2005394" title="Chính chủ cho thuê 440m2 kinh doanh kho xưởng mặt tiền Bùi Thị Lùng Hóc Môn giá 19tr/th"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/08/26/thumb-8F3-83C5B2.jpg" alt="Chính chủ cho thuê 440m2 kinh doanh kho xưởng mặt tiền Bùi Thị Lùng Hóc Môn giá 19tr/th" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Chính chủ cho thuê 440m2 kinh doanh kho xưởng mặt tiền Bùi Thị Lùng Hóc Môn giá 19tr/th </td> </tr></table> false Cho thuê xưởng 450m2(16x28), đường Container, điện 3Fa. Giá 35tr/tháng 21/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-kho-xuong-c19/cho-thue-xuong-450m216x28-duong-container-dien-3fa-gia-35trthang-i1989541" title="Cho thuê xưởng 450m2(16x28), đường Container, điện 3Fa. Giá 35tr/tháng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/05/27/thumb-6FB-430718.jpg" alt="Cho thuê xưởng 450m2(16x28), đường Container, điện 3Fa. Giá 35tr/tháng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê xưởng 450m2(16x28), đường Container, điện 3Fa. Giá 35tr/tháng </td> </tr></table> false Bán 836m2 thổ cư mặt tiền đường 14m gần ngã tư Hòa Bình-Kênh Tân Hóa. Giá 46 tỷ TL 14/08/2020 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-kho-xuong-c19/ban-836m2-tho-cu-mat-tien-duong-14m-gan-nga-tu-hoa-binh-kenh-tan-hoa-gia-46-ty-tl-i2003793" title="Bán 836m2 thổ cư mặt tiền đường 14m gần ngã tư Hòa Bình-Kênh Tân Hóa. Giá 46 tỷ TL"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2020/08/14/thumb-050-B0D161.jpg" alt="Bán 836m2 thổ cư mặt tiền đường 14m gần ngã tư Hòa Bình-Kênh Tân Hóa. Giá 46 tỷ TL" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 836m2 thổ cư mặt tiền đường 14m gần ngã tư Hòa Bình-Kênh Tân Hóa. Giá 46 tỷ TL </td> </tr></table>