http://m.diaoconline.vn Nhà hàng - Khách sạn - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 11/12/2018 false Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-dang-kinh-doanh-tot-khu-du-lich-nui-sam-i1726917" title="Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-01D-828784.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-khu-du-lich-nui-sam-i1726913" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. </td> </tr></table> false Cho thuê mặt tiền 128C đường Phan Đăng Lưu góc Phan Xích Long, P. 3, Q. Phú Nhuận, dt 12x38m (CT) 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/cho-thue-mat-tien-128c-duong-phan-dang-luu-goc-phan-xich-long-p-3-q-phu-nhuan-dt-12x38m-ct-i1740915" title="Cho thuê mặt tiền 128C đường Phan Đăng Lưu góc Phan Xích Long, P. 3, Q. Phú Nhuận, dt 12x38m (CT)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/20/thumb-28C-555C02.jpg" alt="Cho thuê mặt tiền 128C đường Phan Đăng Lưu góc Phan Xích Long, P. 3, Q. Phú Nhuận, dt 12x38m (CT)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê mặt tiền 128C đường Phan Đăng Lưu góc Phan Xích Long, P. 3, Q. Phú Nhuận, dt 12x38m (CT) </td> </tr></table> false Cho thuê nhà mặt tiền 128C Phan Đăng Lưu, P3, Phú Nhuận, gần Phan Xích Long, 3 lầu, dt 12x38m (CT) 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/cho-thue-nha-mat-tien-128c-phan-dang-luu-p3-phu-nhuan-gan-phan-xich-long-3-lau-dt-12x38m-ct-i1740918" title="Cho thuê nhà mặt tiền 128C Phan Đăng Lưu, P3, Phú Nhuận, gần Phan Xích Long, 3 lầu, dt 12x38m (CT)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/20/thumb-B7A-603BF0.jpg" alt="Cho thuê nhà mặt tiền 128C Phan Đăng Lưu, P3, Phú Nhuận, gần Phan Xích Long, 3 lầu, dt 12x38m (CT)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê nhà mặt tiền 128C Phan Đăng Lưu, P3, Phú Nhuận, gần Phan Xích Long, 3 lầu, dt 12x38m (CT) </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay,đông khách - khu du lịch núi Sam. 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngaydong-khach-khu-du-lich-nui-sam-i1726931" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay,đông khách - khu du lịch núi Sam. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-58B-554434.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay,đông khách - khu du lịch núi Sam. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay,đông khách - khu du lịch núi Sam. </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng Khu du lịch Núi Sam, sang nhượng vào kinh doanh ngay. 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-khu-du-lich-nui-sam-sang-nhuong-vao-kinh-doanh-ngay-i1726935" title="Bán khách sạn 60 phòng Khu du lịch Núi Sam, sang nhượng vào kinh doanh ngay. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-E21-B84F3F.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng Khu du lịch Núi Sam, sang nhượng vào kinh doanh ngay. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng Khu du lịch Núi Sam, sang nhượng vào kinh doanh ngay. </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng kinh doah tốt- khu du lịch núi Sam 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-kinh-doah-tot-khu-du-lich-nui-sam-i1726911" title="Bán khách sạn 60 phòng kinh doah tốt- khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-702-977484.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng kinh doah tốt- khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng kinh doah tốt- khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-dang-kinh-doanh-tot-khu-du-lich-nui-sam-i1726918" title=" Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-4B3-ECEA02.jpg" alt=" Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> Bán khách sạn 60 phòng đang kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-kinh-doanh-tot-khu-du-lich-nui-sam-i1726909" title=" Bán khách sạn 60 phòng kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-F49-164CB1.jpg" alt=" Bán khách sạn 60 phòng kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> Bán khách sạn 60 phòng kinh doanh tốt - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-moi-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-khu-du-lich-nui-sam-i1726936" title="Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-971-1D8C72.jpg" alt="Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay -đường lên khu du lịch núi Sam 11/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-duong-len-khu-du-lich-nui-sam-i1726916" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay -đường lên khu du lịch núi Sam"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-9B4-F8FEDD.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay -đường lên khu du lịch núi Sam" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay -đường lên khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Cần cho thuê nguyên căn mặt tiền 128C đường Phan Đăng Lưu góc Phan Xích Long, P. 3, Q. Phú Nhuận 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-nha-hang-khach-san-c17/can-cho-thue-nguyen-can-mat-tien-128c-duong-phan-dang-luu-goc-phan-xich-long-p-3-q-phu-nhuan-i1741406" title="Cần cho thuê nguyên căn mặt tiền 128C đường Phan Đăng Lưu góc Phan Xích Long, P. 3, Q. Phú Nhuận"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Cần cho thuê nguyên căn mặt tiền 128C đường Phan Đăng Lưu góc Phan Xích Long, P. 3, Q. Phú Nhuận" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần cho thuê nguyên căn mặt tiền 128C đường Phan Đăng Lưu góc Phan Xích Long, P. 3, Q. Phú Nhuận </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-khu-du-lich-nui-sam-i1726930" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-680-6D0BCE.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay, đông khách - khu du lịch núi Sam 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-dong-khach-khu-du-lich-nui-sam-i1726908" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay, đông khách - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-5A8-B01229.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay, đông khách - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay, đông khách - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam 23.5 tỷ 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-khu-du-lich-nui-sam-235-ty-i1726929" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam 23.5 tỷ"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-AD7-BB48CF.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam 23.5 tỷ" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam 23.5 tỷ </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-khu-du-lich-nui-sam-i1726934" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-DB2-D3DBEB.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Cần cho thuê nhà nguyên căn MT đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, dt 12x38 (CT) 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/can-cho-thue-nha-nguyen-can-mt-duong-phan-dang-luu-qphu-nhuan-dt-12x38-ct-i1740608" title="Cần cho thuê nhà nguyên căn MT đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, dt 12x38 (CT)"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Cần cho thuê nhà nguyên căn MT đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, dt 12x38 (CT)" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần cho thuê nhà nguyên căn MT đường Phan Đăng Lưu, Q.Phú Nhuận, dt 12x38 (CT) </td> </tr></table> false Bán khách sạn kinh doanh tốt 60 phòng - khu du lịch núi Sam 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-kinh-doanh-tot-60-phong-khu-du-lich-nui-sam-i1726910" title=" Bán khách sạn kinh doanh tốt 60 phòng - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-662-109837.jpg" alt=" Bán khách sạn kinh doanh tốt 60 phòng - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top"> Bán khách sạn kinh doanh tốt 60 phòng - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table> false Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-khu-du-lich-nui-sam-i1726914" title="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/nha-hang-khach-san.jpg" alt="Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam. </td> </tr></table> false Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam 10/12/2018 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-nha-hang-khach-san-c17/ban-khach-san-moi-60-phong-vao-kinh-doanh-ngay-khu-du-lich-nui-sam-i1726927" title="Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/10/31/thumb-0AF-281A0A.jpg" alt="Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán khách sạn mới 60 phòng vào kinh doanh ngay - khu du lịch núi Sam </td> </tr></table>