http://m.diaoconline.vn Mặt bằng - Cửa hàng - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/11/2019 false Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/thue-mat-bang-cua-hang-c15/cho-thue-mt-duong-le-thi-hong-p17-dt4mx19m-2-lau-4pn-tien-moi-van-phong-ct-i1287948" title="Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cho thuê MT đường lê thị hồng P17 DT4mx19m 2 lầu 4PN tiện mởi văn phòng CT </td> </tr></table> false Bán dãy trọ kv Bình Chánh, gần kcn, đông dân cư, shr, LH Ngay 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/ban-day-tro-kv-binh-chanh-gan-kcn-dong-dan-cu-shr-lh-ngay-i1299755" title="Bán dãy trọ kv Bình Chánh, gần kcn, đông dân cư, shr, LH Ngay"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2016/09/27/thumb-809-E8BF77.jpg" alt="Bán dãy trọ kv Bình Chánh, gần kcn, đông dân cư, shr, LH Ngay" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán dãy trọ kv Bình Chánh, gần kcn, đông dân cư, shr, LH Ngay </td> </tr></table> false Cơ hội sở hữu mặt bằng kinh doanh mặt tiền Âu Cơ giá 4,5 tỷ/106m2. 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/co-hoi-so-huu-mat-bang-kinh-doanh-mat-tien-au-co-gia-45-ty106m2-i1572322" title="Cơ hội sở hữu mặt bằng kinh doanh mặt tiền Âu Cơ giá 4,5 tỷ/106m2. "><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/01/12/thumb-BD6-DBA06D.jpg" alt="Cơ hội sở hữu mặt bằng kinh doanh mặt tiền Âu Cơ giá 4,5 tỷ/106m2. " style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cơ hội sở hữu mặt bằng kinh doanh mặt tiền Âu Cơ giá 4,5 tỷ/106m2. </td> </tr></table> false SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-shophouse-gia-qua-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946550" title="SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-023-CEFDFC.jpg" alt="SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-shophouse-gia-qua-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946546" title="SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-FAE-540886.jpg" alt="SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-shophouse-gia-qua-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946542" title="SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-01E-7A1FF3.jpg" alt="SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-shophouse-gia-qua-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946538" title="SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-E00-BD1FB9.jpg" alt="SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-shophouse-gia-qua-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946533" title="SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-464-3EE4AB.jpg" alt="SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/so-huu-shophouse-gia-qua-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946530" title="SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-435-01D347.jpg" alt="SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">SỞ HỮU SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-shophouse-gia-qua-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946525" title="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-DBA-40314F.jpg" alt="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ QUÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-shophouse-gia-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946524" title="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-808-A7CBF9.jpg" alt="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-shophouse-gia-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946506" title="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-707-7C3393.jpg" alt="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-shophouse-gia-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946501" title="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-5FB-4753AD.jpg" alt="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-shophouse-gia-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946499" title="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-F4D-59E573.jpg" alt="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-shophouse-gia-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946493" title="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-DB0-882EFE.jpg" alt="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-shophouse-gia-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946491" title="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-AD8-159DFC.jpg" alt="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-shophouse-gia-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946484" title="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-9FB-FCAA2E.jpg" alt="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-shophouse-gia-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946479" title="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-5A0-02532F.jpg" alt="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/mo-ban-shophouse-gia-tot-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-dot-dau-chi-35-lh-0976226437-i1946477" title="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/11/21/thumb-4CE-EB2EE1.jpg" alt="MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">MỞ BÁN SHOPHOUSE GIÁ TỐT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT ĐỢT ĐẦU CHỈ 35%. LH: 0976226437 </td> </tr></table> false SHOPHOUSE GIÁ TỐT NHẤT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT CHẬM 18 THÁNG. LH: 0976226437 21/11/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-mat-bang-cua-hang-c15/shophouse-gia-tot-nhat-du-an-q7-boulevard-quan-7-tt-cham-18-thang-lh-0976226437-i1946472" title="SHOPHOUSE GIÁ TỐT NHẤT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT CHẬM 18 THÁNG. LH: 0976226437"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/mat-bang-cua-hang.jpg" alt="SHOPHOUSE GIÁ TỐT NHẤT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT CHẬM 18 THÁNG. LH: 0976226437" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">SHOPHOUSE GIÁ TỐT NHẤT DỰ ÁN Q7 BOULEVARD QUẬN 7. TT CHẬM 18 THÁNG. LH: 0976226437 </td> </tr></table>