http://m.diaoconline.vn Đất cho sản xuất - Siêu thị địa ốc DiaOcOnline.vn 21/04/2019 false tôi cần bán dãy trọ 8 phòng 1 kiot, khu dân cư đông, shr 0903.996.219 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-day-tro-8-phong-1-kiot-khu-dan-cu-dong-shr-0903996219-i1774891" title="tôi cần bán dãy trọ 8 phòng 1 kiot, khu dân cư đông, shr 0903.996.219"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/15/thumb-851-350AE8.jpg" alt="tôi cần bán dãy trọ 8 phòng 1 kiot, khu dân cư đông, shr 0903.996.219" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">tôi cần bán dãy trọ 8 phòng 1 kiot, khu dân cư đông, shr 0903.996.219 </td> </tr></table> false Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664 20/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/toi-can-ban-lo-dat-125m2-so-hong-kdc-phuc-thinh-gia-980tr-hotline-0909773664-i1827353" title="Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Tôi cần bán lô đất 125m2 sổ hồng KDC Phúc Thịnh giá 980TR Hotline: 0909.773.664 </td> </tr></table> false Đất Thật - Gía Trị Thật - Sinh Lời Nhanh Hơn Ngân Hàng 19/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/dat-that-gia-tri-that-sinh-loi-nhanh-hon-ngan-hang-i1740632" title="Đất Thật - Gía Trị Thật - Sinh Lời Nhanh Hơn Ngân Hàng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/20/thumb-E03-136299.jpg" alt="Đất Thật - Gía Trị Thật - Sinh Lời Nhanh Hơn Ngân Hàng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Đất Thật - Gía Trị Thật - Sinh Lời Nhanh Hơn Ngân Hàng </td> </tr></table> false Mở bán dự án khu đô thị đất nền 690tr/ nền. 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/mo-ban-du-an-khu-do-thi-dat-nen-690tr-nen-i1357891" title="Mở bán dự án khu đô thị đất nền 690tr/ nền."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-E65-AFCE7E.jpg" alt="Mở bán dự án khu đô thị đất nền 690tr/ nền." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Mở bán dự án khu đô thị đất nền 690tr/ nền. </td> </tr></table> false Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-gap-2-lo-dat-va-day-tro-16-phong-2-kiot-dang-hoat-dong-thu-nhap-tot-i1357041" title="Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-A54-F193B1.jpg" alt="Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 2 lô đất và dãy trọ 16 phòng + 2 kiot đang hoạt động thu nhập tốt </td> </tr></table> false Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-nen-ban-gap-2-day-tro-va-2-lo-dat-chinh-chu-so-hong-i1356906" title="Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-915-82D0A0.jpg" alt="Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Nên Bán Gấp 2 Dãy Trọ Và 2 Lô Đất Chính Chủ , Sổ Hồng </td> </tr></table> false Cần bán gấp 300m2 đất đã TC ngay TTHC của Quận Bình Dương giá 479TR/nền 18/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-gap-300m2-dat-da-tc-ngay-tthc-cua-quan-binh-duong-gia-479trnen-i1747805" title="Cần bán gấp 300m2 đất đã TC ngay TTHC của Quận Bình Dương giá 479TR/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/29/thumb-56F-EC49DB.jpg" alt="Cần bán gấp 300m2 đất đã TC ngay TTHC của Quận Bình Dương giá 479TR/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần bán gấp 300m2 đất đã TC ngay TTHC của Quận Bình Dương giá 479TR/nền </td> </tr></table> false [BÁN GẤP] Tôi chính chủ cần bán dãy trọ trong KCN Bình Dương, giá 1,1 tỉ. Sổ ĐỎ. 17/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-gap-toi-chinh-chu-can-ban-day-tro-trong-kcn-binh-duong-gia-11-ti-so-do-i1786588" title="[BÁN GẤP] Tôi chính chủ cần bán dãy trọ trong KCN Bình Dương, giá 1,1 tỉ. Sổ ĐỎ."><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="[BÁN GẤP] Tôi chính chủ cần bán dãy trọ trong KCN Bình Dương, giá 1,1 tỉ. Sổ ĐỎ." style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">[BÁN GẤP] Tôi chính chủ cần bán dãy trọ trong KCN Bình Dương, giá 1,1 tỉ. Sổ ĐỎ. </td> </tr></table> false Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên 16/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-10-lo-dat-thuoc-khu-do-thi-mat-tien-so-hong-bao-sang-ten-i1357777" title="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/12/04/thumb-8D4-D36D00.jpg" alt="Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh Lý 10 Lô Đất Thuộc Khu Đô Thị , Mặt Tiền , Sổ Hồng , Bao Sang Tên </td> </tr></table> false Dự án Phúc Thịnh Residence, chiết khấu đến 7% - cam kết mua lại lợi nhuận 10%/năm 16/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/du-an-phuc-thinh-residence-chiet-khau-den-7-cam-ket-mua-lai-loi-nhuan-10nam-i1681803" title="Dự án Phúc Thịnh Residence, chiết khấu đến 7% - cam kết mua lại lợi nhuận 10%/năm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Dự án Phúc Thịnh Residence, chiết khấu đến 7% - cam kết mua lại lợi nhuận 10%/năm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Dự án Phúc Thịnh Residence, chiết khấu đến 7% - cam kết mua lại lợi nhuận 10%/năm </td> </tr></table> false Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2 16/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-thanh-ly-gap-30-nen-dat-gia-12-gia-thi-truong-639tr150m2-i1357029" title="Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-686-C897C7.jpg" alt="Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Thanh Lý Gấp 30 Nền Đất Giá =1/2 Giá Thị Trường 639tr/150m2 </td> </tr></table> false Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 550tr 16/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ngan-hang-vpbank-thanh-ly-nha-tro-nha-pho-dat-nen-tai-ql13-tho-cu-100-shr-gia-550tr-i1357088" title="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 550tr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-235-CD9300.jpg" alt="Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 550tr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Ngân hàng vpbank thanh lý nhà trọ, nhà phố, đất nền tại ql13, thổ cư 100%, shr giá 550tr </td> </tr></table> false Cần Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm 16/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-thanh-ly-nha-pho-dat-nen-day-tro-trong-khu-dt-cn-gan-tphcm-i1357044" title="Cần Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/09/thumb-45C-135526.jpg" alt="Cần Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần Thanh Lý Nhà Phố - Đất Nền – Dãy Trọ Trong Khu đt-cn Gần Tp.hcm </td> </tr></table> false Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp 16/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/thanh-ly-15-lo-dat-5-day-tro-canh-khu-cong-nghiep-i1357866" title="Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2017/01/11/thumb-09E-AE66EA.jpg" alt="Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Thanh lý 15 lô đất – 5 dãy trọ cạnh khu công nghiệp </td> </tr></table> false Bán 600m2 đất ông bà để lại, TC 100% gần KCN Bình Dương giá 462 triệu/nền 16/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-600m2-dat-ong-ba-de-lai-tc-100-gan-kcn-binh-duong-gia-462-trieunen-i1747047" title="Bán 600m2 đất ông bà để lại, TC 100% gần KCN Bình Dương giá 462 triệu/nền"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2018/11/28/thumb-B1C-06DF0A.jpg" alt="Bán 600m2 đất ông bà để lại, TC 100% gần KCN Bình Dương giá 462 triệu/nền" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán 600m2 đất ông bà để lại, TC 100% gần KCN Bình Dương giá 462 triệu/nền </td> </tr></table> false Bán gấp nền đất 100m2 Bình Chánh, sổ hồng chính chủ, 700tr, kế kcn hạnh phúc 12/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-gap-nen-dat-100m2-binh-chanh-so-hong-chinh-chu-700tr-ke-kcn-hanh-phuc-i1673136" title="Bán gấp nền đất 100m2 Bình Chánh, sổ hồng chính chủ, 700tr, kế kcn hạnh phúc"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Bán gấp nền đất 100m2 Bình Chánh, sổ hồng chính chủ, 700tr, kế kcn hạnh phúc" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Bán gấp nền đất 100m2 Bình Chánh, sổ hồng chính chủ, 700tr, kế kcn hạnh phúc </td> </tr></table> false cần bán đất nguyễn cửu phú 120m2 giá 650TR SHR bao sang tên công chứng 12/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-ban-dat-nguyen-cuu-phu-120m2-gia-650tr-shr-bao-sang-ten-cong-chung-i1773026" title="cần bán đất nguyễn cửu phú 120m2 giá 650TR SHR bao sang tên công chứng"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/2019/01/10/thumb-953-F40634.jpg" alt="cần bán đất nguyễn cửu phú 120m2 giá 650TR SHR bao sang tên công chứng" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần bán đất nguyễn cửu phú 120m2 giá 650TR SHR bao sang tên công chứng </td> </tr></table> false BÁN DÃY TRỌ 2 tầng 16 phòng 1 kiot ngay cầu đôi bình chánh 09/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/ban-day-tro-2-tang-16-phong-1-kiot-ngay-cau-doi-binh-chanh-i1816823" title="BÁN DÃY TRỌ 2 tầng 16 phòng 1 kiot ngay cầu đôi bình chánh"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="BÁN DÃY TRỌ 2 tầng 16 phòng 1 kiot ngay cầu đôi bình chánh" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">BÁN DÃY TRỌ 2 tầng 16 phòng 1 kiot ngay cầu đôi bình chánh </td> </tr></table> false Cần tiền trả nợ bán nhanh 22m2/770tr-shr 06/04/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-tra-no-ban-nhanh-22m2770tr-shr-i1759739" title="Cần tiền trả nợ bán nhanh 22m2/770tr-shr"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="Cần tiền trả nợ bán nhanh 22m2/770tr-shr" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">Cần tiền trả nợ bán nhanh 22m2/770tr-shr </td> </tr></table> false cần tiền bán gấp 100m2 thổ cư 100% SHR gần chợ chiều TL10 giá 850TR 29/03/2019 <table> <tr> <td> <a href="http://m.diaoconline.vn/ban-dat-cho-san-xuat-c14/can-tien-ban-gap-100m2-tho-cu-100-shr-gan-cho-chieu-tl10-gia-850tr-i1787429" title="cần tiền bán gấp 100m2 thổ cư 100% SHR gần chợ chiều TL10 giá 850TR"><img src="http://image.diaoconline.vn/sieu-thi/dat-san-xuat.jpg" alt="cần tiền bán gấp 100m2 thổ cư 100% SHR gần chợ chiều TL10 giá 850TR" style='max-width: 130px;max-height:130px;' /></a> </td> <td style="padding-left:5px;" valign="top">cần tiền bán gấp 100m2 thổ cư 100% SHR gần chợ chiều TL10 giá 850TR </td> </tr></table>